En menneskelig innvandringspolitikk

Vi er ikke tjent med å kriminalisere mennesker som ønsker å skape seg et liv i Norge, skriver Margrethe Motzfeldt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det finnes ikke rom for enkeltmennesket i dagens innvandringspolitikk. Venstre ønsker å sette mennesket over systemet. Alle skal ha krav på en individrettet behandling, hvor botid i Norge skal være et relevant hensyn i vurderingen. Vi er ikke tjent med å kriminalisere mennesker som ønsker å skape seg et liv i Norge. Regelverkets fravær av menneskelighet er direkte skadelig for samfunnet.

Reglene for dagens asylpolitikk bidrar til at det skapes en kløft mellom samfunnsklasser, ved at asylsøkere blir nektet å ta seg jobb. Asylsøkere bør derfor gis muligheten til å jobbe mens søknaden behandles. Videre bør de som lykkes i å få jobb, ha anledningen til å "bytte kø" fra søknad om asyl, til søknad om opphold grunnet arbeid.

Å måtte flykte fra alt man har nært og kjært er utvilsomt ødeleggende for et menneske. Mange asylsøkere sliter med psykiske problemer. I dag har personer uten papirer ikke rett på helsetjenester utover akutt behandling. Papirløse innvandreres rett til helsehjelp bør derfor bedres slik at de kan få dekket sitt behov for nødvendig helsehjelp også utover øyeblikkelig hjelp. Forebyggende helsehjelp kan forhindre behov for omfattende og kostbar behandling som vil trengs når problemene har utviklet seg til behov for akutt behandling.

Alle asylsøkere som er ikke-returnerbare bør gis tilstrekkelig språkopplæring. Mangel på et godt språk vil være med på å skape barrierer mellom det etablerte norske samfunn, og de som ønsker å delta.

Margrethe Motzfeldt

Foto: Pål Rognstad

Margrethe Motzfeldt
Sarpsborg Venstre

Les innlegget i SA 18. april 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**