Venstre vil ha hjelp til opptur fra flyktninger

Søndre Land Venstre med forslag om å tallfeste bosetting av flyktninger til 30 i perioden 2012-2015. -Flyktning- og integreringsarbeidet i kommunen trenger en ny giv og stabile rammevilkår for å lykkes bedre, sier Venstres gruppeleder, Hans I. Gamst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Endringsforslaget i sak 20/12 fra Felleslista (KrF,SP og Venstre) om bosetting av 30 flyktninger i perioden 2012-2015 fikk ikke støtte i formannskapet 18. april.

Rådmannens innstilling, som gjenspeiler ordføreren og det politiske flertallet i kommunestyret sitt syn, ble dermed vedtatt. Den er uten tallfesting av antall flyktninger som skal bosettes, og uten tidsfrist for å utrede når introduksjonsprogrammet for flyktninger i sin helhet kan gjennomføres i kommunen. Innstillingen ble så forelagt kommunestyret i møte 23. april.

flyktning-arb

Foto: nrk.no

Søndre Land Venstre mener at bosetting av flyktninger er en viktig oppgave for alle kommuner og noe vi i felleskap må prioritere. Det er vesentlig for tilbudet og organiseringen av de flyktningtjenesten, og for integering av bosatte flykninger, at kommunen tar i mot et visst antall flyktninger regelmessig.

I tillegg er det vesentlig at introduksjonsprogrammet for nyinnflyttede flyktninger tilbakeføres snarest i sin helhet til vår egen kommune. Dette vil styrke kvaliteten i integreringsarbeidet og gjøre det lettere å knytte de bosatte flyktningene til Søndre Land.

For øvrig er det romslige tilskuddsordninger de første 5 årene etter at flyktninger bosettes. Kommunen vil derfor stå godt rustet økonomisk til å gjennomføre bosetting av flyktninger på en langsiktig måte.

Det er også verdt å merke seg at omstillingsprogrammet “Opptur Søndre Land” har som mål at 100 nye innbyggerene skal flytte til Søndre Land innen 2015. Prosjektet ser for seg at 25 av disse er nye landsmenn. Venstre mener denne målsettingen virker noe urealistisk gitt den nåværende politiske ledelsen i kommunen.

Venstre fremmet følgende forslag til ny innstilling:

1. Kommunestyret er innstilt på at kommunen tar i mot 30 flyktninger i perioden 2012-2015.

2. Rådmannen bes om å utrede muligheten for å gjennomføre introduksjonsprogrammet i sin helhet i kommunen
fra og med 2013.

Forslaget fikk dessverre ikke flertall og falt med 7 mot 18.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**