Klimameldingen i et lokalt perspektiv

Etter en rekke utsettelser har regjeringen i dag endelig lagt frem klimameldingen. Hva vil den bety i et lokalt perspektiv?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Klimameldingen skal trekke opp de store linjene og gjennom tiltak vise retningen som landet skal ta for å redusere klimautslippene. Vi har sett på klimameldingen for å se hva den vil bety i et lokalt perspektiv her i Nes. I hovedtrekk kan vi slå fast at det er få nye tiltak som legges frem av regjeringen i denne klimameldingen.

MANGLER TILTAK FOR JORDBRUKET

Gård og åker langs Glommas bredder

Nes er Norges kornkommune, og landbruket står for mellom 8 og 10 prosent av klimagassutslippene i Norge. Til tross for dette har ikke regjeringen lagt fram nye tiltak for landbruket. Et tiltak kunne være å stimulere til mer grøfting av matjord, noe som både ville økt matproduksjonen og redusert utslipp av lystgass. Et slikt tiltak ville kunne kommet gårdbrukere i Nes til gode.

PASSIVHUS OG KONSTRUKSJONSMATERIALER

Nordens første passivhus, Lindås Sverige

Nordens første passivhus, Lindås Sverige
Foto: www.passiv.no

Vi ser det som positivt at regjeringen vil skjerpe energikravene i byggeteknisk forskrift til passivhusnivå i 2015, men er noe usikre på hva de mener når de samtidig sier at de “senere vil fastsette bestemmelser som definerer passivhusnivå”. Det finnes allerede to hovedkriterier som må oppfylles for at et hus skal kunne kalles passivhus:

1.Beregnet årlig energibehov til romoppvarming må ikke overstige 15 kWh/m² per år.
2.Maksimalt effektbehov til romppvarming må ikke overstige 10 W/m².

Vi registrer videre at regjeringen tar inn over seg at offentlig sektor forvalter en betydelig bygningsmasse og at ulike konstruksjonsmaterialer har ulik grad av klimagassutslipp. LikeveI har ikke dette ført til konkrete tiltak for å gjøre byggeprosessen mer klimavennlig. I stedet nøyer regjeringen seg med å slå fast at «staten, fylkeskommunen og kommunen kan som utbyggere, bidra til mer klimavennlige bygg blant annet ved valg av konstruksjonsmaterialer og energibærere.»

Nes Venstre mener det bør være et krav at offentlig sektor etterstreber en mest mulig miljø- og klimavennlige byggeprosess, og ikke bare en mulighet, og vi mener at det i tillegg må stilles strenge krav til utbyggere om en miljøriktig byggeprosess.

EN TROVERDIG KOLLEKTIVSATSTING?

Lokaltog ved Årnes stasjon

Klimameldingen vektlegger transportsektorens rolle i klimakampen, og satsing på kollektivtransport løftes frem som en måte å få en mer miljøvennlig transportsektor. Dette er gledelig, men vi er usikre på om dette er mer en fine ord.

Regjeringen skriver at de vil gi kollektivtransporten en viktig plass i NTP 2014—2023 og styrke jernbanens rolle i transportsystemet. Imidlertid har fagetatene i sitt innspill til nasjonal transportplan, som ble lagt frem tidligere i år, foreslått en stor økning av midlene til drift, vedlikehold og tiltak for å ta igjen forfall. Mens dette er viktige tiltak, bidrar det ikke til den nødvendige utbyggingen av infrastrukturen. Venstre mener det er på tide man tenker nytt rundt finansiering av slike prosjekter.

Den endelige transportplanen for 2014-2023 legges frem neste vår. Dessverre tror vi at vi neppe får se noen særlig utbedring av Kongsvingerbanen der.

ET STED Å STARTE
Venstre er ikke imponert over tiltakene som er foreslått, men er glad for at meldingen endelig er kommet.

– Venstre mener vi ikke når de norske klimamålsetningene med denne klimameldingen. Det er imidlertid positivt at Stortinget omsider får en klimamelding slik at arbeidet med å få på plass en ambisiøs klimapolitikk kan sluttføres i parlamentet, sier Trine Skei Grande.

Venstre har lagt frem sin egen klimamelding. Lenke til klimameldingen vår finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**