Frivillighet er mer enn lag og organisasjoner

Frivillighetssentralen og eldresenteret er eksempler på at frivillighet er mer enn lag og organisasjoner. Den frivilligheten som foregår her er av stor verdi for samfunnet. Det må vi støtte opp under.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Følgende leserinnlegg er sendt til Raumnes:

Støtte til frivillige lag og organisasjoner er viktig i et folkehelseperspektiv, for ofte er det her barn og unge lærer å finne glede i fysisk aktivitet. Likevel er frivillighet mer enn lag og organisasjoner, noe som sjelden kommer til uttrykk i avisenes lederkommentarer.

Frivillighetssentralen og eldresenteret er eksempler på det. Den frivilligheten som foregår her er av stor verdi både i et mellommenneskelig og et samfunnsøkonomisk perspektiv, og gjennom frivilliges innsats har kommunen blitt tilgodesett med 25 000 timer i frivillighet. Dette er en innsats fra frivillige som direkte og indirekte bidrar til at flere eldre kan bo hjemme lenger og dermed reduserer ytterligere press på institusjonsplasser.

Venstre er enige i intensjonene bak samhandlingsreformen, men vi stiller spørsmål til om den er godt nok finansiert nå i startfasen. Dagens midler går i stor grad til brannslukking, i form av kjøp og opprettelse av sengeplasser, men en viktig faktor i samhandlingsreformen er forebygging. Venstre mener staten burde tatt høyde for at kommunene vil ha behov for å styrke forebyggingen i en innledende fase av reformen.

Når finansieringen ikke er tilstrekkelig fra staten, må lokalpolitikere likevel ta ansvar og sørge for at kommunen prioriterer dette. Vi kan ikke la midlene fra samhandlingsreformen utelukkende gå til brannslukking. Det må også

Sesselja Bigseth

Foto: Birger Areklett

settes av penger både til rehabilitering og til ulike former for forebygging. For meg er det ikke tvil om at aktivitetene i Årnes gamle skole har en nøkkelrolle i forebygging blant eldre. Når vi vet at det er hentet ut omtrent ti årsverk i frivillighet for hvert årsverk kommunen betaler for, er det vanskelig å se en styrking av denne delen som noe annet enn fornuftig bruk av penger.

Sesselja Bigseth
Nes Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**