Stemte nei til lovfesting av samkommuner

Venstres stortingsrepresentanter stemte nei til forslaget om å lovfeste samkommunen som en varig interkommunal samarbeidsform. Her kan du lese Trine Skei Grandes innlegg i debatten. Levanger og Verdal var de to første kommunene i Norge som etablerte en samkommune. Venstre i Levanger er det eneste partiet som har stemt prinsippfast mot samkommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Trine Skei Grandes innlegg i stortinget

Trine Skei Grande LM2012

Foto: Helene Z Skulstad

Demokratiet vårt, og spesielt lokaldemokratiet vårt, er ikke laget bare for å være en effektiv tjenesteprodusent, men også for å ivareta ombudsrollen som lokalpolitikerne har, og for å ivareta deltakelsen i lokalsamfunnet — folk skal være med på å påvirke og være med å utvikle det lokalmiljøet de bor i. Det handler om borgernes innsyn i hvordan lokaldemokratiet deres fungerer, det handler om åpenhet og mulighet for å påvirke også de lokaldemokratiske vedtakene som blir gjort. Derfor er de verdiene man kjemper for i lokaldemokratiet, ikke bare en effektiv tjenesteprodusent, det er et lokaldemokrati, og det er mange andre hensyn å ivareta enn bare det å ha effektive tjenester. Derfor er den utviklingen vi nå ser, med en masse interkommunale samarbeidsstrukturer, med på å undergrave den delen av demokratiet, undergrave folks innsyn, undergrave åpenheten, undergrave den direkte deltakelsen og å undergrave muligheten for å være ombud for lokale folkevalgte, og det gjør det vanskelig og uoversiktlig for lokale borgere å finne ut hvordan de skal påvirke viktige vedtak i lokalsamfunnet deres.

Utgangspunktet for Venstres stemmegivning i dag er da verken det å få en effektiv tjenesteprodusent eller at det skal lage krøll i systemet, men vi ser systemet nedenfra og oppover — og sett nedenfra og oppover er det ingen grunn til at man skal etablere enda en ny modell for interkommunalt samarbeid enn alle de modellene vi har i dag. Den store utfordringen for lokaldemokratiet er nettopp innføring av alle disse strukturene som gjør det så vanskelig for borgere å påvirke, og som gjør det så vanskelig for borgere å delta. Derfor burde vi heller ha strammet inn på antall muligheter for å flytte makt bort fra borgerne og nye modeller, og heller ha sørget for at det direkte demokratiet fungerte godt. Vi burde hatt flere kommunesammenslåinger, slik at vi hadde fått oversikt over hva det er som fungerer i lokaldemokratiet vårt. Vi hadde fått klare linjer, vi hadde fått klare ombud og lettere deltakelse enn de lukkede ordførerklubbene som vi ser utvikler seg nå. Det å tro at samkommunen liksom skal ta den store kampen mot de lukkede ordførerklubbene, ser jeg er veldig vanskelig, da dette også handler om å flytte makten bort fra det direkte demokratiet som vi har i lokaldemokratiet.

Jeg har eksempler fra kommuner her i Norge som har opp til 80 forskjellige selskap seg imellom for å organisere produksjon av tjenestene på en effektiv måte, mens det er veldig mange som kjemper mot kommunesammenslåing med de samme kommunene for å få til et effektivt demokrati der det er lett å ha oversikt for borgerne over hvem det er som har makt, og at det er lettere for dem både å påvirke og å få de avgjørelsene som faktisk henger sammen med folkemeningen i hvert enkelt lokalsamfunn.

Derfor kommer Venstre i dag til å stemme imot dette lovforslaget om å lovfeste samkommunen, som jeg tror bare er å innvikle lokaldemokratiet, ikke å utvikle det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**