Bli med på Redd Barnas ordførerdugnad for å bekjempe vold mot barn

Bystyregruppa i Arendal Venstre oppfordrer ordføreren til å skrive under på Redd Barnas ordføreropprop for å bekjempe vold mot barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Her er hele interpellasjonen til bystyremøtet 31. mai:

Arendal 21. mai 2012

Einar Halvorsen

Foto: Jan Kløvstad

Til ordfører Einar Halvorsen

Bli med på Redd Barnas ordførerdugnad for å bekjempe vold mot barn

Bystyregruppa i Arendal Venstre oppfordrer ordføreren til å skrive under på Redd Barnas ordføreropprop for å bekjempe vold mot barn.

I 2007 foreslo Venstre å lage en kommunal handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og mye har skjedd etter at bystyret vedtok forslaget. Handlingsplanen er laga, det er oppretta kontor for Alternativ til vold, det er stadig søkelys på dette viktige arbeidet i kommunen, i barnevernet og i oppsøkende arbeid i samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner, politiet og andre.

Vi skal likevel aldri hvile i arbeidet for å bekjempe vold mot barn.

Venstre vil derfor oppfordre ordføreren til å undertegne oppropet fra Redd Barna og på den måten stille opp sammen med stadig flere ordførere landet rundt. Venstre ber også om at bystyret får oppdatert kunnskap om de spørsmåla som blir tatt opp i Redd Barnas kampanje:

kartlegging for å få mer kunnskap om barn og unge som utsettes for vold (inkl. seksuelle overgrep) i nære relasjoner.
at det foretas samtaler/konsultasjoner med barn som har blitt utsatt for vold i hjemmet, for å få mer kunnskap om hva som skal til for at barn skal få hjelp til å komme ut av voldelige situasjoner, og hjelp til å bearbeide erfaringene.
at vi får oppdatert kunnskap om kompetansen innenfor barnevern, helsevesen, skole, SFO og barnehager er god nok dersom disse instansene blir bekymret for at barn kan være utsatt for vold. Kunnskap gir trygghet og mot til å handle, når det er nødvendig.
at det iverksettes kompetansehevende tiltak i kommunen der det måtte vise seg å være behov for dette
at det sikres at vi har beredskapsplaner i alle barnehager og skoler for situasjoner der det er mistanke om at barn er utsatt for vold eller overgrep.

All vold mot barn er en krenkelse av barnet!

Med vennlig hilsen

Pål Koren Pedersen Cathrine Høyesen Hall Jan Kløvstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**