Sommeråpen fødeavdeling i Harstad

Harstad kommunestyre vedtok på sitt forrige møte 24.mai en uttalelse omkring UNNs beslutning om å sommerstenge fødeavdelingen i Harstad – på initiativ og ført i pennen av Maria Serafia Fjellstad, gruppeleder for Venstre. Her er den i sin helhet:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sommeråpen fødeavdeling ved UNN Harstad

UNN Harstad har som mål å være et fullverdig lokalsykehustilbud for befolkningen i Sør-Troms; noe som innbefatter generell kirurgi og indremedisin, AMK-sentral og akuttmottak, gynekologisk tilbud og fødetilbud, samt tilbud innen fysikalsk medisin og rehabilitering. UNN har for sommeren 2012 vedtatt å stenge fødeavdelingen for fire uker, og begrunner dette med for få faste gynekologer, at man ikke har greid å skaffe kompetente vikarer — og altså derav med forsvarlighetshensyn for de fødende. Dette rammer ca. 40 fødende kvinner i det aktuelle tidsrommet, ammende kvinner med behov for hjelp ved ammepoliklinikken, gravide kvinner med behov for ekstra oppfølging, i tillegg til den generelle aktiviteten ved den gynekologiske seksjonen ved UNN Harstad.

Ansvar og beslutningsmyndighet i denne saken ligger hos helseforetaket. Som lokalpolitikere med våre innbyggernes beste for øyet, med roller som talsmenn og ombudsmenn, bør vi imidlertid synliggjøre vår holdning i dette spørsmålet. Det foreslås derfor at Harstad kommunestyre vedtar følgende uttalelse, som oversendes UNN:

“Harstad kommunestyre ønsker et godt og nært føde- og barseltilbud for våre innbyggere, og krever sommeråpen fødeavdeling ved UNN Harstad både i 2012 og i årene framover. Harstad kommunestyre er kjent med helsetilsynets forsvarlighetskrav, og er også opptatt av at UNN sikrer et faglig forsvarlig tilbud. Harstad kommunestyre oppfatter likevel at det er mulig å tilfredsstille helsetilsynets krav ved å benytte seg av de vikarbyråene som UNN har benyttet tidligere, og at dette og andre grep kunne og burde vært gjort i tidlig fase for å forhindre sommerstengt avdeling.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**