Et lønnsomt landbruk som kan produsere mat til framtidige generasjoner!

Venstre vil ha en framtidsrettet landbrukspolitikk som tar utgangspunkt i i gode tilskuddsordninger kombinert med forenklinger, heter det i en uttalelse fra Styret i Nord-Trøndelag Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Potetdyrking

Foto: Wikipedia

I en periode hvor vi har en stor befolkningsøkning både i Norge og på verdensbasis, er det av stor betydning at vi klarer å opprettholde og øke vår nasjonale matproduksjon passert på lokale forressurser. Den Rødgrønne regjeringen er alt for passive og lite grønne i forhold til den landbrukspolitikk som må drives. Vi må velge å prioritere, og dersom vi ikke tilbyr landbruket inntektsmuligheter som er på samme nivå som den enkelte kan oppnå ved annet arbeid, kommer nedleggingstakten til å fortsette i næringen.

Det må satses aktivt på å opprettholde våre dyrkede arealer. Jordvernet må bli mer effektivt, og det må satses aktivt på å holde jordbruksarealet i drift rundt omkring i hele landet. For å bidra til dette må det satses spesielt på melkeproduksjon, produksjon av storfekjøtt og sauehold. Slik at gressproduksjon på våre dyrkede arealer og våre store ressurser med utmarksbeite utnyttes til matproduksjon. Venstre vil ha en landbrukspolitikk som hindrer gjengroing av kulturlandskapet.

For å bidra til dette burde det være betydelige økninger i arealtilskuddene til gressproduksjon, spesielt i marginale områder og det burde vært et omfattende løft i beitetilskuddene. I tillegg burde det vært gitt driftstilskudd for melkeproduksjon til alle aktive deltakere i samdrifter, for å stimulere til å opprettholde produksjonsmiljøene og sikre rekrutering til landbruket rundt omkring i landet.

Venstre vil ha en framtidsrettet landbrukspolitikk som tar utgangspunkt i i gode tilskuddsordninger kombinert med forenklinger

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**