Nominasjonen er i gang

Nominasjonsprosessen til neste års stortingsvalg er i full gang, du kan kontakte ditt lokallag for å delta i prosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Person

Foto: freedigitalphotos.net

Nominasjonskomiteen i Nord-Trøndelag Venstre består av John Edgar Martinsen(leder) fra Steinkjer, Liv Fagerli fra Nærøy, Agnar Forbord fra Namdalseid, Monica Moan Myran fra Leksvik og Egil Haugbjørg fra Meråker.

Nominasjonsmøtet er lagt til Steinkjer, lørdag 27.10.2012

Lokallagene er bedt om å spille inn navn til nominasjonskomiteen med frist 11.juni. Ca 15 juni får lokallagene navnene tilbake for å lage en prioritert liste. På bakgrunn av bl.a disse prioriteringene lager nominasjonskomiteen sitt forslag til liste.

I Nord Trøndelag kan listen bestå av mellom 5 til 11 navn.

Om kandidatene
Kandidater som foreslås til “topp-plasseringer” på listene forutsettes å ha akseptert dette på forhånd.

Nominasjonskomiteen står fritt til å vurdere kandidatene, men det bør spesielt legges vekt på deres politisk engasjement, kunnskap og erfaring, evne og vilje til å skape politisk gjennomslag for partiets politiskk, deres evne og vilje til å være en aktiv formidler av Venstres politikk i den offentlige politiske debatten, vilje til å delta i den nødvendige skolering, samt evne og vilje til å gjøre en aktiv innsats i valgkampen.

Kandidatene må akseptere partiets prinsipprogram og i hovedsak være enig i partiets politikk.

Lokallagets nominasjonsforberedelser

Lokallagenes behandling av nominasjonskomiteens forslag til valgliste bør foregå på et eget medlemsmøte. Lokallagene bør også vurdere å ha et eget medlemsmøte som behandler innspill til nominasjonskomiteen innen den frist komiteen setter. Rett til å møte og stemme har de medlemmene av partiet som bor i kommunen og som har betalt medlemskontingent.

Lokallagenes utsendinger til nominasjonsmøtet velges på eget medlemsmøte i god tid før nominasjonsmøtet. Møtet avholdes med innkallingsfrist på 14 dager.

De valgte utsendingene til nominasjonsmøtet i fylket skal ha skriftlig fullmakt. Fullmakten skal underskrives av lokallagslederen.

Hvordan velges en stortingsliste?
På nominasjonsmøtet legges nominasjonskomiteens forslag til grunn. Hvis det er dissens i komiteen, legges flertallets forslag til grunn. Endringsforslag til nominasjonskomiteens innstilling må stilles til en bestemt plass på listen. Det er ikke adgang til å foreslå at en person skal settes inn på listen på en bestemt plass, og at øvrige navn skal forskyves nedover.

Dersom to eller flere kandidater er foreslått til en bestemt plass på listen, eller hvis en av de stemmeberettigede på møtet krever det, foretas skriftlig votering.

Dersom det kun foreligger ett forslag til en eller flere bestemte plasser på listen, og ingen forlanger skriftlig votering, kan valgene gjøres ved akklamasjon.
Ved votering gjelder følgende:

Den er valgt som oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer.

Dersom ingen kandidat i første valgomgang oppnår flere enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg.
Er det flere enn to kandidater, faller kandidaten med færrest stemmer ut i hver valgomgang, inntil én kandidat oppnår flere enn halvparten av stemmene.
Dersom to eller flere kandidater oppnår det samme antall færreste stemmer i samme valgomgang, foretas loddtrekning om hvilken kandidat som faller ut, dog slik at en kandidat som er innstilt i en slik situasjon foretrekkes foran en kandidat som ikke er innstilt.

Når to kandidater gjenstår, er den valgt som har fått flest stemmer.

Dersom det etter omvalg iht. punkt 3, fortsatt er stemmelikhet, avgjøres rangeringen ved loddtrekning, dog slik at en kandidat som er innstilt i en slik situasjon foretrekkes foran en kandidat som ikke er innstilt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**