Barn og unge blir prioritert

Moss og omegn musikkråd tuter med de som mener vi ikke satser på barn og unge. De har både rett og feil fordi ambisjonene deres er selektive som for andre interessegrupper.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Musikk, fildeling

Foto: Microsoft

Jeg blir i Moss Avis avlagt en visitt av Moss og omegn musikkråd om aktivitetsstøtte til barn og unge. De tillegger meg samtidig en del uttalelser jeg skal ha hatt om dette angående budsjettdebatten i Moss kommune i fjor. De har både rett og feil i sine konklusjoner.

Aktivitetsstøtten
Da rådmannen i fjor høst la fram sitt forslag til budsjett for 2012, beklaget hun at hun måtte kutte kraftig innen kulturområdet. Rådmannen foreslo som eksempel 60 prosent kutt i aktivitetsstøtten til lag og foreninger. I et stramt budsjett var det derfor nødvendig å gjøre noen prioriteringer. En prioritering styringsflertallet gjorde, var å finne mer penger til aktivitetsstøtten. Det gjorde vi blant annet ved å kutte i driftsstøtten til Moss og omegn musikkråd. Dermed styrket vi aktivitetsstøtten med kr 500.000,- slik at kuttet ikke ble så stort.

Styringsflertallet har også endret fordelingen av aktivitetsstøtten slik at 40 prosent skal fordeles ut fra antall medlemmer, mens 60 prosent skal fordeles til aktiviteter. Dette for å støtte aktiviteter rettet mot barn og unge i større grad enn kun ut fra medlemsantall. Men siden potten totalt sett ble mindre for 2012 vil mange lag og foreninger få mindre i år. Hadde vi derimot ikke prioritert mer penger til aktivitetsstøtten, ville barn og unge fått enda mindre.

Frie midler
Den andre viktige prioriteringen vi gjorde var å øke kulturutvalgets frie midler. En pott med penger som lag og foreninger kan søke støtte fra til ulike kulturaktiviteter. Der er det mer penger i 2012 enn det var i 2011. Her er det mulig å søke om penger til ulike aktiviteter og kulturtilbud. Vi har hittil i år støttet en rekke kulturtilbud som også omfatter barn og unge, også innenfor Moss og omegn musikkråds fagfelt.

Som leder av utvalg for skole, oppvekst og kultur (SOK) skulle jeg gjerne ønsket meg mer penger til både dette og annet. Men jeg var selv med på å prioritere hva pengene skal gå til, inkludert på kulturområdet. Det står jeg ved og mener vi har prioritert barn og unge innen kultur.

Sindre Westerlund Mork (V)
leder av SOK

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**