Interpallasjon vedrørende Miljøerklæring

Re SVs og Re Venstres kommunestyrerepresentanter inviterer kommunestyret til å vedta Miljøerklæring 2012-15

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Samhandlingsreform

Foto: Helse- og omsorgsdep

Interpellasjon

Vi viser til vedlagte plattform: Miljøerklæring for Re kommune 2011-2015.
Re har et godt rykte på seg som en kommune i front på miljøområdet. Kommunen er en av landets grønne energikommune, var tidlig ute med energiplaner og med å ta klima- og miljøperspektivet inn i kommuneplanleggingen. Vi har etablert unike tiltak som Miljøforum og miljø- og klimafondet. Det siste eksemplet var en spesiell utgave av ReAvisa som viste at fantasi og humor også kan dyrkes som et virkemiddel i kommunens miljøfokus.
Re SV og Re Venstre mener det er viktig å fortsatt profilere Re kommune på dette området. Vi tror det både har betydning for innbyggernes identitets- og stolthetsfølelse, og i å profilere kommunen i forhold til omverdenen, herunder mennesker og bedrifter som vurderer å slå seg ned i kommunen.
Vi mener derfor det kan være på sin plass — ved kommunestyreperiodens begynnelse — å vedta en miljøerklæring som viser kommunestyrets ambisjonsnivå for miljøforbedringer i denne 4-års perioden. I den grad de foreslåtte tiltakene koster penger, må de sjølsagt behandles for seg i ordinære budsjett- og økonomiplanrutiner. Vi tror imidlertid den samla profilen på erklæringen viser et kommunestyre som ønsker å ta kommunens miljøutfordringer på alvor — og gjøre noe med dem.
Forslaget er utarbeidet av Re SV og Re Venstre i fellesskap — og på tvers av «blokkene». Vi vil gjerne løfte miljøspørsmålet som et kommunalpolitisk fellesanliggende, og håper derfor både ordføreren og kommunestyret vil slutte seg til erklæringen, og fremmer derfor følgende
forslag til vedtak:
Re kommunestyre slutter seg til den foreliggende Miljøerklæringen for Re kommune 2011-2015.

Miljøerklæring for Re kommune 2011-2015

Svar på interpellasjon

Re kommune har, som interpellantene understreker forsøkt å være i første rekke når det gjelder klima, miljø og energispørsmål, faktisk fra kommunens første leveår. Vi har rikelig med eksempler på at vi også blir oppfattet å være en kommune med vekt på grønne verdier så vel regionalt som nasjonalt.
Klimaks kom i 2007 da vi som eneste Vestfold-kommune ble utpekt av Kommunal- og regionaldepartementet til å være en av landets 21 Grønne energikommuner. Dette var for øvrig etter anbefaling fra fylkesmiljøvernsjefen i Vestfold. Ekstra hyggelig er det at denne miljøprofilen vi har bestrebet har hatt et tverrpolitisk fundament.
Det er gledelig å registrere at miljøspørsmål settes på kartet også i dette kommunestyret, noe som lover godt for perioden vi har begynt på. Interpellantene fortjener ros for sitt forslag om en miljøerklæring hvor mange viktige spørsmål blir berørt. Jeg tror imidlertid at flere gjerne vil være med i diskusjonene om hvordan kommunens miljøpolitikk skal utformes. Derfor blir det for tidlig å fatte vedtak allerede i kveld uten en forutgående prosess.
Vi har etablert et ganske unikt utvalg gjennom Re Miljøforum. Dets hovedoppgave er: "Fremme forslag til en overordnet miljøstrategi for Re kommune." I starten av en kommunestyreperiode og i et år hvor ulike planer skal rulleres bør dette være et særdeles godt innspill for gode drøftinger i vårt Miljøforum med tanke på å fremme et
forslag til en miljøstrategi. Undertegnede vil be administrasjonen om å sette dette arbeidet i gang så fort det er praktisk mulig.

Thorvald Hillestad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**