5. juni er Verdens miljødag!

Verdens miljødag er en FN-dag som har blitt markert over hele verden den 5. juni hvert år siden den ble stiftet etter FNs miljøvernskonferanse i Stockholm 1972. Den skal bidra til å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål. I etterkant av konferansen ble FNs miljøprogram (UNEP) etablert. UNEPs hovedformål er å sette miljøet på agendaen i FN-systemet, og sørge for at verdenssamfunnet bringer kloden videre i en tilstand som ikke forverrer miljø og livsvilkår for framtidige generasjoner. UNEP ledes av tyskeren Achim Steiner, som i 2010 ble gjenvalgt for en ny fireårsperiode.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Miljøvennlig

Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

I år er tema for Verdens miljødag "grønn økonomi". Fortsatt vekst i samfunnets og verdens samlete forbruk av materialer og energi — med andre ord, voksende økologiske fotavtrykk — vil føre til at planetens biologiske og fysiske grenser overskrides og at naturens evne til å reprodusere livsviktige ressurser svekkes.

For å skape "grønn økonomi" må man etablere et økonomisk system som bidrar til høy utvikling og lave økologiske fotavtrykk på en gang. Man må med andre ord stimulere til økonomisk vekst blant annet i fattige land på en måte som reduserer menneskers forbruk av naturressurser. Dette forbruket er klart høyest i rike land. FNs miljøprogram har satt i gang et initiativ for å gjøre verdensøkonomien grønnere. Målet er å drive frem endringer i nøkkelsektorer som energi-, transport-, bygging-, industri-, avfall-, jordbruk-, byplanlegging-, skog-, fiske-, ferskvann-, og turismesektoren. Fokus vil være å skape betingelser som gjør det mulig å oppnå en grønn økonomi, for eksempel gjennom subsidier, skatter og reguleringer. Dette er nødvendig fordi den rådende type økonomi med fortsatt materiell vekst for de som allerede har mye (lokalt, nasjonalt, globalt) hverken er økologisk bærekraftig, sosialt rettferdig eller reelt demokratisk.

Et eksempel på "grønn økonomi" er økologisk jordbruk i Uganda. I Uganda livnærer 85 prosent av befolkningen seg av jordbruk. Inntekter fra jordbrukssektoren utgjør 42 prosent av BNP, og 80 prosent av eksportinntektene. Uganda har valgt å satse på økologisk jordbruk, og eksportinntektene fra sektoren økte fra 3,7 millioner $ i 2003-4 til 22,8 millioner i 2007-8. Denne satsningen førte til at antall bønder som var ansatt i sektoren økte fra 45 000 til 206 803 mellom årene 2004-2008. I tillegg ble karbonutslippene fra jordbrukssektoren redusert med mellom 48 og 68 prosent.

For at "grønn økonomi" skal kunne gjennomføres må det arbeides fra flere hold. Myndigheter i verdens land må legge til rette, og skape et institusjonelt rammeverk som gjør det mulig å skape en grønnere økonomi. Bedrifter og det private næringslivet må investere i nøkkelsektorene. Sivilsamfunn og organisasjoner må spre informasjon og kunnskap om grønn økonomi, og legge press på myndigheter, bedrifter og næringsliv. Og vi som forbrukere må være bevisste og for eksempel kjøpe produkter som er laget på miljøvennlig måte. Ha en god verdens miljødag!

Carola Karl Urvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**