Innspill til planprogrammet for Kvithei

På verdens miljødag sendte Sola Venstre inn sine innspill knyttet til planprogrammet for Kvithei. Vi ser mange negative aspekter knyttet til videreutvikling av Kvitheiområdet og bad om videre undersøkelser på en rekke felt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Jan Erik Timm

Foto: Anja Berggård Endresen

Jan Erik Timm, styremedlem i Sola Venstre var blant dem som var med og utarbeidet innspillene Sola Venstre hadde i tilknytning til regulering og utbygging av Kvitheiområdet. Partiet hadde flere innvendinger, spesielt knyttet til disse saksområdene:

Naturmangfold
Kvithei er et område der utrydningstruet kystlynghei fremdeles finnes. Dette er klassifisert som truet naturtype etter naturmangfoldsloven, og en utbygging i Kvithei vil ha en ødeleggende effektpå kystlyngheien. Området innehar en rekke rødlistede dyrearter og plantearter. Senest i 2011 ble det konstantert en levedyktig stamme av liten salamander i området.
Videre registrering og undersøkelser må til.

Kulturmiljø og kulturminner
I og ved Kvithei finnes flere fortidsminner fra andre verdenskrig.
Vi ønsker at det skal foretas en kartlegging og vurdering av disse med tanke på bevaring av disse kulturminnene.

Bærekraftig utvikling knyttet til infrastruktur

En videreutvikling av boområder i Kvithei vil være lite miljøvennlig sammen med utvikling av mer sentrumsnære områder. Det er store avstander til kommunesentrum og dårlig kollektivtilbud.
Sola kommune må utrede alternative områder for boligbygging, som er plassert mer sentralt både i forhold til sentrum, samt i forhold til kollektivtilbud.

Foreldet vedtak
Området har ligget som et fremtidig boligområde i kommuneplanen i lengre tid. I samme tidsrom, har man fått nye lover og forskrifter som man skal relatere en utbyggingsprosess til. Det er f.eks naturmangfoldsloven og nyere rødlistearter.
Ut fra dagens regelverk og forvaltning av naturverdier, bør man utrede om utbyggingsvedtaket skal fortsatt gjelde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**