Skjelstads innlegg til fylketsrådsleders tale

Fylkestinget må jobbe aktivt med en overordnet visjon om å forme morgendagens Nord-Trøndelag til et samfunn med et fremtidsrettet næringsliv, sentre med utviklende kompetansemiljøer, infrastruktur som er tilpasset den verden Nord-Trøndelag er en del av, en utdanning i særklasse og kulturtilbud som gir bolyst slik at ungdommen velger å oppfostre neste generasjon i fylket vårt, konkluderte Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Kommentarer til talen
Hun Tar opp noen viktige utfordringer i forhold til næringsutvikling og kompetansebygging i fylket vårt.
Situasjonen i Europa er deprimerende, spesielt i Hellas Spania og Portugal men også resten av unionen. Norge kunne vært en del av denne utviklingen om vi hadde valgt annerledes i 1994, mener Skjelstad.

Anne Margrethe Larsen og kvinnelig asylsøker i Mandal

Foto: Stein Inge Dahn

Arbeidsplasser
Høyskolen og sykehuset i Namsos illustrerer viktigheten av å ha livskraftige kompetansemiljø i en region. En nedbygging av tilbudet ved Sykehuset i Namsos vil ikke bare bety et dårligere helsetilbud til befolkningen, det vil også bety en nedbygging av Høyskolen som er avhengig av fagmiljøet og praksismulighetene som sykehuset gir. Dette er et godt eksempel på at kompetansemiljø bygges i relasjoner.
Derfor er det viktig å satse på utvikling av kompetansearbeidsplasser der de allerede finnes. Man kan ikke strø kompetansearbeidsplasser utover med skje, men man må satse i sentrene. Det vil i neste omgang gi mer aktivitet utenfor bykjernene.
Salsnes filter har sin administrasjon og utvikling i Namsos, mens produksjonen foregår i Salsnes, og markedet og etter hvert eierne er fra helt andre steder i verden. Verden har gått fra å være stor, til å bli både større og mindre på samme tid, og det har næringslivet tilpassa seg, og det må vi politikerne tilpasse oss også ellers i samfunnsutviklingen, enten det er næringsutvikling, samferdsel, eller utdanning osv.

Nyetableringer og innvandring
Grunder pakken — muligheten for ungdommen til å utvikle nye arbeidsplasser og videreutvikle eksisterende næringsliv i Nord-Trøndelag.

Arbeidsinnvandring er blitt en nødvendighet for å holde lokalsamfunn i gang.
Men det må jobbes hardere for å få flere til å bosette seg i kommunene.
Da må det legges til rette for langsiktige jobber for arbeidsinnvandrerne.

widerøe

Foto: wideroe.no


Infrastruktur

Flyplassene i Namdalen, må være mulig og både drive og bo utenfor Oslo og Trondheim, og samtidig raskt forflytte seg og sine varer eller tjenester.
Bredbånd som nødvendiginfrastruktur innvestering, full bredbåndsdekning i NT! Bredbånd er en nødvendig
Hurtigbåt, bedre tilknytning til Trondheim.

Klima
I klimaspørsmålet ligger det både utfordringer å muligheter. Vi må som resten av verden ta vår andel av klimakuttene, men her ligger det også et stort potensiale for utvikling av nye næringer, arbeidsplasser og kompetansemiljø. Smart grid og Mid Norway wind cluster er nyvinninger i denne bransjen. Her ser vi igjen at kompetansemiljø spiller på lag, og at da kommer en god ide sjelden kommer alene.

Skog
CO2 binding i skog. Treforedlingsindustrien og uttak av lokalt virke er viktig i fylket vårt.

Utdanning, klasserom, elev, skole

Foto: Microsoft


Skole

Men for å bygge et robust samfunn for fremtiden er utdanning det aller viktigste. Utdannelse og dannelse er hjørnesteinen i et levende demokrati, kunnskap for bedriftene og utvikling av sivile organisasjoner.
Og aller viktigst for skolen er læreren. Venstre vil uansett nivå, kjempe for å utvikle lærernes kompetanse og motivasjon gjennom å innføre et kompetanseår for lærere.

For å gi ungdommene i fylket vårt den beste mulige utdanningen ønsker Venstre å:
Drive aktiv rekruttering av de best kvalifiserte lærerstudentene fra utdanningsinstitusjonene og øke antallet lektorer i den videregående skolen

Utvikle et opplegg for bedre innsyn i kvaliteten på undervisning og læringsmiljø i skolen

Sørge for gode opplæringsprogrammer for skoleledere innen pedagogisk arbeid, drift og utvikling av skolen.

Styrke yrkesfagene gjennom satsning på økt kompetanse, praktisk mestring og læring

Øke satsningen på rådgivningstjenesten og karriereveiledning i videregående skole

Bekjempe frafall i videregående opplæring ved og sette inn tiltak tidlig i grunnskolen

Styrke satsningen på hospiteringsordninger for ungdomsskoleelever

og ikke minst, jobbe for å øke læreryrkets anerkjennelse.

ungdom

Foto: mk

Ungdom
Ungdommen er vår viktigste ressurs, ungdommen er livskraft og ungdommen er vår fremtid. Derfor er satsning på vår ungdom utrolig viktig. Ungdommen i Nord-Trøndelag fortjener det beste utdanningstilbudet, de fortjener trygge nærmiljø å vokse opp i, og ikke minst muligheten til å komme tilbake å finne seg en jobb og etablere seg her etter endt utdanning.
Men utdanningstilbud, infrastruktur og muligheten for en litt mer urban livsstil ute på bygda er kanskje ikke nok for at ungdommen skal migrere mot Nord-Trøndelag.

Trivsel og kreativitet i nærmiljøet
2.juni i år trakk tusenvis av verdalinger og andre til gatene i Verdal. Det dannet seg et tog lengre og mer engasjert enn både 17mai toget, 1.mai toget og trønderbanen til sammen. Vømmøl er for mange verdalinger viktigere enn julaften, og det legges ned timer dager og uker på å få i stand gullkalver og div passende tilbehør.
Folk vil bo et sted der det skjer noe. Lokale initiativ og kulturtilbud er viktig for bolysten og å ta vare på slike initiativ og bidra til at de vokser uten å blande seg for mye er viktig for å skape det lille ekstra i et lokal miljø og gjøre det mer attraktivt.

QR-kode for tilgang til Nøtterøy Venstres sider

Foto: Joachim Bræk Poppe-Holmdahl

Konklusjon
Fylkestinget må jobbe aktivt med en overordnet visjon om å forme morgendagens Nord-Trøndelag til et samfunn med et fremtidsrettet næringsliv, sentre med utviklende kompetansemiljøer, infrastruktur som er tilpasset den verden Nord-Trøndelag er en del av, en utdanning i særklasse og kulturtilbud som gir bolyst slik at ungdommen velger å oppfostre neste generasjon i fylket vårt. Intet mer eller intet mindre!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**