Kort rapport fra Bydelsutvalget 14. juni 2012

Venstres todamers-gruppe i Gamle Oslo Bydelsutvalg, Runhild Gammelsæter og Matti Lucie Arentz, hadde lang dag i politikkens tjeneste i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Først var det budsjettseminar 0900-1400, før iPad-opplæring og ordinært BU-møte.

BUDSJETTSEMINAR:
Gjennomgang av budsjett og prognose for 2012 viser at bydelsdirektøren kjører bra og at budsjettet foreløpig ser ut til å holde. Største poster (over 100 MNOK) er NAV, økonomisk sosialhjelp, barnevernet og barnehager. Risikoområdene ligger i barnevernsplasser, gjennomføring av omstillinger og det faktum at samhandlingsreformen har medført stor økning av bruk av hjemmetjenesten.

Prognosen for 2013 er utfordrende. Demografikompensasjonen blir redusert fordi befolkningsutviklingen ikke slår til etter prognosen. 43.979 bodde i bydelen 1.1.2011, prognosen var på 46.057 for 1.1.2012 men vi ender på bare 44.958. I all hovedsak skyldes dette at vi får færre eldre (80+) – uten at vi vet hvorfor. Det er også en nedgang i aldersgruppen 0-5 år, grunnet fraflytting av småbarnsfamilier (det fødes ca 1000 barn i Gamle Oslo hvert år). Endringene i demografien gir et rammekutt ift fordelingsprinsippene, hvor vi sannsynligvis får en realendring på -97 millioner for 2013.

iPAD:
Medlemmene i bydelsutvalget fikk i dag utlevert iPads, som eies av kommunen. De er forhåndsutrustet med apps for elektroniske sakspapirer og en rekke vidunderlige møtefunksjoner som betyr at telefonkatalogen med møtepapirer er saga blott. Bydelsdirektøren opplyste at innkjøp av iPads er innspart ila 1 år med trykk og porto til sakspapirer, og at det deretter er ren fortjeneste at vi har disse. Komiteemedlemmene får også iPads til høsten.

BU-MØTE:
(dette er en kort oppsummering, se protokollen for alle saker): Under åpen halvtime kom det inn protest på at BU i sitt forrige møte innvilget utvidet åpningstider på Mekanisk verksted og Olympen. Vel-lederen fra nabolaget leverte protesten og opplyste at de ikke hadde mottatt noen klager på støy, ikke opplevde problemer med hverken Olympen eller Mekanisk verksted, men at de ikke ønsket en skjenkekultur med lange åpningstider ute i nabolaget. BU hadde senere i møtet en diskusjon om dette – BU er pliktig å behandle skjenkesaker raskt, at vi forholder oss til søknader og klager ihht prinsippet “lett å få, lett å miste”. Det vil dog komme en ny forskrift for skjenkebestemmelser til høsten.

Gamle Oslo VenstresTrond Esp ble valgt inn i Navneutvalget, og Anders Nyrud ble valgt inn som nytt medlem i Driftsstyret til Vålerenga skole da Maria Caroline Klose har flyttet.

SKJENKESAKER:
Følgende søknader om bevillinger ble innvilget: Cafe Ceylon, Jordal Bistro, Lilletøyen dagligvarer, Gloria Flames, Vognmand Nilsen, Cafekontoret, Lille Kro, Maaemo, Desi Kitchen, Treffen Pub, Rimi Borggata, Teaterhaugen Drift,
Enerhaugen Pubs søknad om utvidet skjenkebevilling ble avslått, likeledes søknad om skjenking ute til kl 3 ved Cafekontoret og kl 24 ved Treffen Pub. Se møteprotokoll for skjenketider innvilget.

OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR:
Bydelen har svært høyt sykefravær (11 %). Det ble stor diskusjon om hva som kan gjøres og hvordan, og vi må få saken inn i HSK til høsten.

DETALJREGULERINGSSAKER:
Bare hyggelige parksaker denne gang: Området mellom Strømsveien 70A – Ensjøveien 34 får omregulert 1618m2 til grøntareale, inkludert bevaringsverdige trær. Området avgrenset av Konowsgate-Dyvekes vei-Ingesgate ble omregulert til park, samt sikring med støyskjerm. Det er her tatt hensyn til forslag fra barnehagebarna i området.

INTERNASJONAL SKOLE:
Det ble vedtatt å åpne for etablering av internasjonale skoler i Gamle Oslo.

SANITÆRFORHOLD I SOMMERHALVÅRET:
Runhild spilte inn sak til sakskartet om at bydelsdirektøren anmodes å sende bekymringsmelding til byrådet om sanitærforhold med avfall og menneskelig avføring i offentlige rom i sommerhalvåret, og ber om at sentrumsområdene, inkludert Gamle Oslo, prioriteres ved utplassering av flyttbare offentlige toaletter. Dette ihht vedtak i bystyret i går om å opprette flere offentlige toaletter i Oslo. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

For utdypende informasjon om vedtakene, se protokollen: http://www.bydel-gamle-oslo.oslo.kommune.no/politikk/moteinnkallinger_protokoller/

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**