Skjenketider, alkohol og ansvar

Skjenketidene i Bodø skal opp til vurdering i kommende bystyre. Skjenketidene er et av flere virkemiddel politikerne har for å regulere folks omgang med alkohol. Skal kranene stenge kl 0200 eller kl 0300 ute på byen? Venstre mener kl 0300. Hvorfor?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fordi folk må gis mulighet til å gå hjem fra byen kl. 0200 selv om serveringen fortsetter til kl 0300. Vi lever i et gjennomregulert samfunn, hvor vår adferd i stadig større grad styres gjennom statlige begrensninger og forbud. Dette er en uheldig utvikling fordi det ikke oppmuntrer folk til å ta selvstendige valg. I tillegg begrenser det friheten. Og viktigere: Når friheten begrenses, begrenses også ansvaret som følger av den.

Dette var den enkle forklaringen på Venstres standpunkt. Men vi slipper nok ikke så lett unna. For hvilken frihet har de som lider under eget eller andres alkoholmisbruk til å ta selvstendige valg? Og hvilken frihet nyter de som er voldsofre etter rusrelatert vold på byen?

Dette er relevante innvendinger mot vårt standpunkt om skjenketidene. Våre prinsipper om frihet til å ta egne valg, og om ansvaret som ligger i dette må vurderes opp mot faktiske og praktiske forhold når lokale politiske spørsmål skal avgjøres. Likevel fastholder vi vårt syn: skjenking skal foregå til kl 0300 i Bodø. Hvorfor?

Fordi vi tror på kontroll mer enn på begrensning som alkoholpolitisk virkemiddel. Ute på byen skjer skjenking i

Alkohol

kontrollerte former. Nye retningslinjer skjerper kontrollen som både kommunen og utestedene selv skal føre med skjenkingen. Dette er et viktig grep for å hindre overskjenking, skjenking av mindreårige og andre brudd på alkoholloven. Dersom kranene stenger kl 0200, vil mye av skjenkingen i stedet skje i private hjem hvor festen kan fortsette, hvor det ikke finnes ekstern kontroll og hvor det ofte tilbys andre rusmidler enn alkohol.

I Bodø har vi en stue midt i byen som ingen andre har: Glasshuset. Dersom alle utestedene stenger kl 0200, er det sannsynlig at enda flere vil trekke i Glasshuset og urolighetene der vil eskalere. I forslaget om å stenge kl 0200 vises det til forskning som sier at antall voldstilfeller vil reduseres. Vi mener man vil kunne oppnå enda større reduksjon i volden dersom vi legger til rette for en effektiv tømming av Bodø sentrum etter stengetid. Flere nattbusser, flere drosjekøer vil lette trykket når kranene stenges. Det hadde også vært interessant å se hva som skjer med antall voldsepisoder dersom skjenketidene utvides, slik at utestedene stenger på forskjellig tidspunkt og man unngår en situasjon der alle slippes på gaten samtidig.

For Venstre er rusomsorg og en målrettet politikk for å redusere rusmisbruk en kjernesak. Vi mener imidlertid det må helt andre virkemidler til for å oppnå dette enn å redusere skjenketidene. Det er stor forskjell på å nyte alkohol og alkoholmisbruk. Vi må ha målrettede tiltak i møte med sistnevnte, gjennom å styrke all rusbehandling, inkludert rehabilitering og tilbud til pårørende.

Skjenketidene er politikernes ansvar. De som skjenker og selger alkohol skal også gjøres mer bevisst på sitt ansvar. Men viktigst av alt er det at den enkelte tar ansvar for seg selv og andre. Å redusere skjenketidene vil være nok et statlig regulativ som er med å flytte ansvar bort fra enkeltmennesket. I det ligger det større tap enn gevinst på lang sikt.

Ida G. Johnsen

Ida Johnsen

Ida Johnsen
Foto: Bjørn Erik Rygg Lunde, Pressefoto

Bodø Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**