Vern av landbruksjord er også god klimapolitikk

Bevaring og utvikling av landbruket i Vestfold er en av Vestfold Venstres politiske hovedsaker. Det er flere grunner til det. -Vi må sikre produksjon av trygg og sunn mat til en stadig økende befolkning, både globalt og nasjonal, sa Aina Dahl da fylkestinget torsdag denne uka behandlet sak om regionalt næringsprogram for landbruket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Korn i solnedgang på Holm gård i Hurum. Landbruk.

Foto: Finn Dale Iversen

-Vern av landbruksjord er dessuten svært god klimapolitikk, fortsatte hun. Og et levende landbruk skaper verdier og bevarer mangfoldet kulturlandskapet.

Som vi vet har Vestfold svært gode forutsetninger for landbruk og skogbruk. I forhold til resten av landet har all jord i Vestfold god bonitet.

Men det er likevel grunn til bekymring

Fordi stadig mer matjord omdisponeres til andre formål. Dette er en utvikling vi må stoppe.

Jeg mener bevaring av matjord er det aller viktigste og den største utfordringen i arbeidet med Regional Plan for Bærekraftig Arealutvikling (RPBA).

Grønn jord

Grønn jord

Jordvern er en forutsetning for at våre etterkommere kan produsere egen mat på egen jord, og en forutsetning for å øke produksjon av mat. Vi må ta dette på alvor fordi vi blir flere mennesker både her i landet og globalt.

Klimaendringer kan forandre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden. Derfor er et styrket jordvern nødvendig også her hos oss.
Kornproduksjonen i verden har stagnert i senere år, blant annet som følge av tørke og flom.

Vi leser i dokumentet at kornarealet her i fylket har blitt redusert med ca. 33.000 dekar siden 2002.

Likevel er det positivt at Vestfold er et av landets beste kornfylker.
Vi opplever også en sterk nedgang i antall driftsenheter.

Dyktige bønder finner seg annet og mer inntektsgivende arbeid, og det er kanskje forståelig med dagens sentrale jordbrukspolitikk.
Denne utviklingen vi må snu, og landbruksnæringen må få en mye høyere status.

Det er viktig å skape optimisme blant bønder og formidle kunnskap og holdninger til forbrukerne.

Med en aktiv landbrukspolitikk kan fylkeskommunen her spille en viktig rolle, spesielt ved å styrke bevisstheten om et levende og bærekraftig landbruk.

Vår ambisjon i Vestfold må være at vi skal øke jordbruksproduksjonen betydelig, slik at vi trygger arbeidsplasser og gir et bidrag til verdens matvaresituasjon.

Verdens befolkning vil øke til over 9 milliarder mennesker i 2050,
noe som gjør det nødvendig å øke den globale matproduksjonen med 70 prosent innen 2050.

 Aina Dahl

Aina Dahl

Beregninger viser at Vestfolds befolkning vil være 290 000 i 2040. Disse menneskene må ha et sted å bo, men ikke på landets beste matjord.

Matjorda i Vestfold er dyrebar. Den har vi ikke råd til å bygge ned

-Til slutt vil jeg takke prosjektgruppen for et grundig og veldig interessant dokument, avsluttet Aina Dahl sitt innlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**