Hanne Nora Nilssen

Etter oppfordring fra flere lokallag, stiller jeg meg nå til disposisjon for Nordland Venstre i forbindelse med stortingsvalget neste år. Etter snart 10 år i lokalpolitikken, ønsker jeg å være med på laget som jobber for at Nordland Venstre skal få en representant på tinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Hanne Nora Nilssen

Foto: Hanne Nora Nilssen

Sammen med lokallaget i Alstahaug var jeg med på å få Venstre opp fra 2,2 % etter valget i 2007, og til 9,8 % ved siste kommunevalg. Dette resultatet kom ikke bare av seg selv, men var et resultat av team-work og hardt arbeid over flere år for å gjøre partiets politikk synlig. Synlighet er alfa og omega for et lite parti som ønsker flere stemmer. Det betyr å synliggjøre Venstres standpunkt i offentlige møter, skrive leserinnlegg, stå på stand, gå fra dør til dør og prate med folk og delta i debatter året rundt. Samme oppskrift mener jeg må til for å kunne nå målet om å få en representant fra Nordland Venstre inn på Stortinget.

Norge trenger en ny regjering etter valget som fører Venstrepolitikk. En politikk som setter mennesket i sentrum, og ikke systemet. En politikk som investerer i framtiden, og som legger til rette for et kreativt og nyskapende Norge. Jeg ønsker å bidra til at dette skjer.

Skole
Det viktigste grepet vi kan ta i dag for norsk skole, er å sørge for høyere kompetanse blant lærerne. Lærerutdanningen må bli en 5 årig mastergradstudie, og det burde være en rett og en plikt til å videreutdanne lærere. Slik er det ikke. I dag er det ikke en selvfølge at en lærer har utdannelse i det faget de underviser i. Bruken av ufaglærte må derfor også avvikles, og det må settes krav til formell kompetanse i det faget det undervises i. Å satse på skolen er å satse på fremtiden, ikke minst for oss i Nordland om vi ønsker vekst og utvikling.

Universitetene og høgskolene bør få økte basisbevilgninger. Videre bør forskningsinnsatsen også økes. For oss i Nordland er det viktig å ha slike kompetansemiljøer som universitet og høgskolene representerer.

Småbedrifter
En oppblomstring av småbedrifter vil være et godt og viktig alternativ til det olje- og gassrelaterte næringslivet mange ser for seg skal utvikle seg i forbindelse med oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen. Vi må derfor sørge for å legge forholdene bedre til rette for å få gründervirksomhet og småbedrifter i fylket.

Mange har et ønske om å starte egen bedrift, men for de aller fleste er risikoen for stor. Ved å få til ordninger som sikrer risikokapital i startfasen, vil risikoen bli redusert. Dette vil gjøre det lettere for gründere å starte opp egen bedrift. Som venstrepolitiker vil jeg også være med på å jobbe for å styrke de sosiale rettighetene for selvstendige næringsdrivende, samt å jobbe for å innføre et nors Regelråd. Dette for å gjøre hverdagen enklere med færre skjemaer og rapporteringer. Nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen, ja til småbedrifter!

Velferd
Det er for mange historier om folk som ikke får den helse- og omsorgstjenesten de har behov for, det være seg innen eldreomsorg, psykiatri, rehabilitering og rus. Derfor trenger vi nå en ny kurs, en ny politikk, og jeg ønsker å være med å kjempe for dette.

Velferdspolitikk er et område jeg har vært spesielt interessert i, det værer seg kamp og lokalsykehus, fødetilbud, helsesøstertjenesten i skolen, pleie- og omsorgstjenesten og samhandlingsreformen. Som pårørende har jeg også fått vært med å gått "gradene" fra hjemmebasert omsorg til sykehjemsplass, hvilket har gitt meg god innsikt i de små og store utfordringene pårørende i slike situasjoner står over for. For meg var det en stor aha-opplevelse å oppdage at aktivisering og daglige små lufteturer i frisk luft ikke er en selvfølge for demente som bor på institusjon.

Med mange små kommuner, spredt bosetting og en utfordrende geografi, har Nordland fylke spesielle utfordringer for å løse velferdsoppgavene. I denne sammenhengen er det viktig for meg å kunne kjempe for at eldre i Nordland i langt større grad får frihet og mulighet til å ha innflytelse på sin egen hverdag og innholdet i de tjenestene de får fra det offentlige. Videre at vi sørger for å få definert hvilke funksjoner et lokalsykehus faktisk skal inneholde

Politisk erfaring
Jeg har erfaring fra mange ulike råd og utvalg, blant annet kommunestyret, formannskap, fast utvalg for plansaker, arbeidsmiljøutvalg, administrasjonsutvalg, flyplassutvalg, olje- og gassutvalg. Etter siste kommunevalg ble jeg også valgt til varaordfører i Alstahaug, og jeg sitter i tillegg som gruppeleder for Venstre.

Som 1.nestleder i Nordland Venstre, sitter jeg nå i Venstres Landsstyre, i tillegg til at jeg er 1.vara til Fylkestinget. Når det gjelder skolering internt i Venstre, deltok jeg som en av tre kandidater fra Nordland under siste runde med Rikspolitisk nettverk. Jeg er også utdannet kursleder til Venstreskolen trinn 1.

Utdanningsbakgrunn
Min utdanning er variert, og spenner mellom realfag, økonomi og administrasjon, kroppsøving og karriereveiledning. Fra Høgskolen i Telemark har jeg en Cand.mag grad. Litt maritim utdanning har jeg også fått med meg da jeg i regi av Bodin videregående skole fikk tatt "fritidsbåtskipper’n".

Min yrkespraksis er like variert. I dag arbeider jeg som lærer og rådgiver ved Sandnessjøen ungdomsskole. Tidligere har jeg arbeidet ved to store ungdomsskoler i Akershus. Jeg har også erfaring som pleieassistent ved et sykehjem i Oslo, laste-/lossearbeider under bygging av Helgelandsbrua, skogplanter og bilselger.

For mer informasjon eller spørsmål, kan jeg nås på [email protected] eller 95850188.

Avslutningsvis vil jeg si at jeg er innsatsvillig og motivert, og jeg stiller meg til tjeneste for Nordland Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**