Gratis læremidler i videregående skole

Venstres Karin S. Frøyd, nestleder i hovedutvalget for utdanning i fylket, gir i dette innlegget et tilsvar til APs Berit Nilssen innlegg om gratisprinsippet i videregående skole og hennes kritikk av Venstres forslag til løsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Bøker, skole

Foto: Microsoft

I leserinnlegg i Østlands-Posten og Tønsbergs Blad denne måneden redegjør APs fylkestingsrepresentant Berit Nilssen for sitt partis syn vedr. grunnopplæring og gratisprinsippet for læremidler. Hun kommer også inn på andre partiers standpunkt i samme sak. Hun skriver bl.a. at Venstre i sine alternative budsjetter har foreslått å fjerne gratisprinsippet til fordel for en billigere og ikke-behovsprøvet løsning "for dem som trenger det aller mest". Hun skriver videre at et slikt forslag er både usosialt og usolidarisk.

Det som Berit Nilssen skriver er noe uklart og må presiseres.

Venstre er for gratisprinsippet i skolen. I Venstres gjeldende stortingsprogram står det: "Venstre vil bevare gratisprinsippet i skolen, men det må ikke praktiseres så strengt at ikke skolen kan få samle inn mindre beløp til ekskursjoner, leirskole og lignende. Videregående opplæring skal også være gratis og elever skal ikke betale for skolemateriell. Men dagens ordning med gratis skolebøker er byråkratisk og gir ikke rom for valgfrihet."

Det viser seg at ordningen i praksis er blitt en byråkratisk utlånsordning som er ressurskrevende for administrasjonen og upraktisk for elevene. For å møte dette, har Venstres stortingsgruppe i sitt alternative statsbudsjett foreslått en modell og lansert idéen om å innføre behovsprøvd stipend for læremidler i videregående skole, ved at maksimalt stipend økes til kr 600 pr. måned. Stortingsgruppa mener dette er et mer målrettet tiltak som vil hjelpe dem som trenger det mest, og en langt mer solidarisk ordning som reduserer forskjellene og gir en langt mer effektiv bruk av ressursene.

Karin S. Frøyd i fylkestinget

Venstre – både i Vestfold og i landet forøvrig – er det viktigste at vi har en god skole som gir alle like muligheter til kunnskap, til å ta i bruk sitt potensial og til å bidra i samfunnet uavhengig av bosted og sosial og kulturell bakgrunn. Venstre er til enhver tid åpen for å diskutere og finne gode og hensiktsmessige løsninger for å få dette til på.

Karin S. Frøyd (V),
Nestleder Hovedutvalget for Utdanning i Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**