Interpellasjon om overvåkning

I neste kommunestyre vil Øystein Smidt fremme en interpellasjon om utarbeiding av politiske retningslinjer for overvåkning i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


UTARBEIDING AV POLITISKE RETNINGSLINJER FOR OVERVÅKNING

Runni ungdomskole

Foto: Sesselja Bigseth

Nes Venstre ved representanten Sesselja Bigseth har stilt en rekke spørsmål til skolekontoret angående kameraovervåkningen ved Runni ungdomsskole. Kommunalsjef for oppvekst og utdanning har, i samarbeid med ansvarlige fra samfunnsutvikling og kultur, besvart spørsmålene. Svarene gir grunn til en oppfølging.

For det første reagerer vi på at elever og foresatte ikke er orientert om hvordan og når kameraovervåkningen foregår til tross for at dette er et krav fra Datatilsynet.

Videre opplyses det at opptakene slettes etter fjorten dager, noe som synes å være i strid med
personopplysningsforskriftens § 8-4 som sier at billedopptak skal slettes senest 7 dager etter at opptakene er gjort.

Til slutt reagerer vi på at man ikke vet om opptakene har bidratt til at gjerningspersoner er blitt pågrepet, og at man heller ikke har foretatt noen evaluering av om tiltaket virker. Kameraovervåkning skal enten ha vesentlig betydning for forebygging eller oppklaring av straffbare handlinger. Etter fire år med kameraovervåkning bør vi kunne forvente at man kan si noe om effekten av tiltaket utover å antyde at det er begrenset med hærverk på Runni ungdomsskole og Årnes barneskole.

Som politikere må vi ha et bevisst og aktivt forhold til de tiltakene vi iverksetter, ikke minst når dette er tiltak som griper inn i den enkeltes personvern. Vi har et særlig ansvar for hvilke signaler vi sender barn. Etter forslag fra Venstre nedsatte regjeringen i 2007 en Personvernkommisjon som skulle se på hvordan personvernet til den enkelte blir ivaretatt som en del av samfunnsutviklingen. I sin sluttrapport (NOU 2009:1) pekte Personvernkommisjonen blant annet på at det kan få betydning for barn og unges utvikling av tanker om egen frihet og rett til privatliv om de fra en tidlig alder blir gitt et inntrykk av at kameraovervåkning er en normalitet.

Forslag til vedtak

Øystein Smidt

Foto: Birger Areklett

1. Kameraovervåkningen ved Runni ungdomsskole evalueres med særlig vekt på
forebyggende og oppklarende effekt og fortsatt behov.

2. Det fremmes en sak for utvalg for næring og kultur der retningslinjer for bruk av
overvåkning besluttes politisk.

Årnes, 21.08.12
Nes Venstre
Øystein Smidt

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**