Oppdatering fra bydelsutvalget i august

For Venstre møtte Torkild Strandvik som gruppeleder og Karl-Arthur Giverholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Til åpen halvtime i bydelsutvalget i august møtte leder av eldrerådet, Ivar Børsheim for å lufte bekymring om organisering av tilsynsansvaret for Omsorg+. Erlend Estenstad fra Senterpartiet møtte også opp for å melde innspill til høringen om sentralt bestilling og dimensjonering av barnehagekapasiteten i Oslo.

Til saken om Tullinkvartalet kunne lederen av miljø- og byutviklingskomiteen fortelle at den hadde hatt møte med Entra om høyde på de planlagte byggene i kvartalet. I bydelsutvalget gikk diskusjonen på trafikksituasjonen og hvordan den ville bli håndtert dersom planskissene blir realisert. Venstres forslag til komiteen om at nye bygg skulle tilfredsstille minst passivhus — og gjerne plusshusstandard ble vedtatt som innspill også fra bydelsutvalget.

Til saken om Lille Bislett og klage på fremdrift og forsøpling var det mange som tegnet seg for å lufte frustrasjon rundt sendrektighet i rådhuset. Bydelsutvalget vedtok at man ber om bedre dialog mellom etater i kommunen og administrative enheter, f.eks. ute i bydelene. I dette spesifikke eksemplet så burde bydelen vært informert om at arbeidet med Lille Bislett er stoppet opp på grunn av at grunnen er forurenset og må renses. Bydelsutvalget var enstemmig i at Lille Bislett bør bli klar til islegging for sesongen 2012/2013.

Til saken om Miljø- og klimahandlingsplan så hadde Venstre et par forslag som ble tatt inn. Blant annet et omforent forslag om at bydelen skal søke å bli Fairtradesertifisert og beholde sertifiseringen.

Til saken om økonomisk status så kunne bydelsdirektøren orientere om at man ligger an til et lite merforbruk men håper å komme i null og helst over til et mindreforbruk for året som helhet. Nå viser foreløpige prognoser et merforbruk på et par hundre tusen i et budsjett på flere hundre millioner, så det må sies å være god økonomistyring.

De andre sakene på kartet gikk relativt enstemmig og raskt.

Til slutt ble man enige om å kutte ut et bydelsutvalgsmøte i høst, med tilhørende komitemøter slik at neste bydelsutvalgsmøte blir i oktober. Arbeidsutvalget ble gitt fullmakter til å håndtere saker som ikke kan vente til neste bydelstuvalgsmøte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**