Utskrivingsklare pasienter/Institusjonsplasser

Til møtet i kommunestyret i slutten av juni ble det sendt inn spørsmål til ordføreren. Spørsmålet var sendt inn i rett tid, men ordføreren fikk det likevel for sent. Hans svar på spørsmålet sto imidlertid i Verdalingen noen dager senere, samt at saken ble omtalt på lederplass i avisa lørdag samme uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Spørsmål til ordføreren.

Vi er, gjennom media, gjort kjent med at Verdal kommune ved utgangen av april har hatt langt flere liggedøgn for ferdigbehandla pasienter på sykehuset enn alle andre kommuner i fylket til sammen.

Administrasjonen forklarer dette med at de først og fremst vurderer hva som er best for pasientene. I noen tilfeller mener de det er best at pasienten blir i sykehuset fordi det ikke er godt nok alternativ i kommunen og velger derfor å gi noen flere dager på sykehuset i stedet for å sende pasienten hjem.

En del kommuner har valgt å legge pasienter på to-mannsrom, på korridoren eller andre mindre gode løsninger. I vår kommune velger en å finne løsninger der hensynet til pasienten teller mest. Det er bra. Det er derimot ikke bra at vi ikke har gode løsninger i dag for å få ned liggedøgn, uten at det går utover andre brukere. Dette må prioriteres og jeg vet fagetaten selv er svært opptatt av dette.

Det er allerede stort press på de institusjonsplassene vi har. For å få ledige senger i sykeheimene, er det foreslått at det må etableres flere institusjonsplasser for demente som i dag er i sykeheimene. Det vil frigjøre sengeplasser i sykeheimene både til de som trenger slike plasser, men også gi rom for å kunne ta imot ferdigbehandla pasienter. Forslaget om 7 plasser for demente er i økonomiplanen for 2012 — 2015 ført opp under tiltak det ikke er funnet rom for.

Eldrerådet skrev i sin uttalelse til Økonomiplanen:

"Eldrerådet ber om at det snarest settes i gang planlegging av nye boliger for demente som i dag har plass i sykeheim (bo- og helsetun), men som ville hatt nytte av botilbud på annet nivå. Det vil kunne frigjøre sykeheimsplasser til de som førts og fremst har et stort pleiebehov."

Spørsmål:
Kan ordføreren bidra til at planlegging av boliger for demente starter allerede i 2012 slik at det er tallgrunnlag for å vurdere å legge investeringsutgifter inn i budsjettet for 2013 og driftsutgifter senest fra jan. 2014, når ny Økonomiplan skal vedtas i desember?

Verdal Venstre v/Brita Kleven Thorsvik

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**