Vil jobbe for ungdommen

Etter oppfordring fra Bodø Venstre til å ta andre plassen, stiller jeg meg til disposisjon i forbindelse med stortingsvalget neste år. Etter seks år i Nordland Venstre og Nordland Unge Venstre ønsker jeg å gjøre en innsats for å gi Nordland Venstre en representant på tinget!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Politisk engasjement, jobb og utdanning
Jeg er 22 år og har som sagt vært medlem av Venstre og Unge Venstre i seks år. Jeg er for tiden nestleder i Troms Unge Venstre og var i den forbindelse delegat til årsmøtet i Tromsø Venstre. Jeg kommer nå til å gi fram meg alle verv i Troms i oktober, for å satse helt og holdent på Nordland.

Videre er jeg studentparlamentsmedlem for Liberal Liste ved Universitetet i Tromsø. Der jeg jobber for en bedre studenthverdag, med hovedfokus på valgfrihet og miljø.

Maria Liljedal

Maria Liljedal

I 2009 sto jeg på 5. plassen til Nordland Venstres Stortingsliste, og er per dags dato vara til fylkestinget i Nordland.

Jeg har tidligere hatt flere verv i Venstre og Unge Venstre. Jeg har blant annet sittet i Unge Venstres landsstyre da jeg var leder av Nordland Unge Venstre. Videre har jeg også vært styremedlem i Nordland Venstre under samme periode. I mine tidligere år i politikken var jeg 1. Nestleder i Nordland Unge Venstre, leder og nestleder av Mo i Rana Unge Venstre, samt styremedlem i Rana Venstre.

Av arbeidserfaring kan jeg nevne at jeg hadde i perioden 2009-2010 jobb på den norske delegasjonen til NATO. Denne jobben innebar administrative og tekniske oppgaver på delegasjonen. Jeg kom der i kontakt med mange interessante mennesker som jeg lærte mye av, både politisk og organisatorisk.

Jeg er for tiden student, som dere sikkert forsto på mitt engasjement i Studentparlamentet. Jeg studerer til en integrert master i Rettsvitenskap, og er per dags dato på tredje avdeling(året). Jeg var også tillitsvalgt på første avdeling. Jeg har gjennom utdanningsløpet så langt vært borti statlig oppbygging, forvaltningsrett og flere rettsområder som kan være nyttig skulle jeg få den ære av å stå på stortingslisten.

Av møter i Venstre og Unge Venstre på landsnivå kan det nevnes at jeg har vært på tre landsmøter for unge Venstre og to for Venstre, og da begge gangene i Nordlandsdelegasjonen. Jeg har også erfaring fra landsstyremøter i Unge Venstre.

På fylkesnivå har jeg vært på to årsmøter i Nordland Venstre og et nominasjonsmøte. Jeg har også vært på utallige styremøter i Nordland Venstre og ledet flere styremøter i Nordland Unge Venstre. Videre har jeg avholdt årsmøte for Nordland Unge Venstre.

På lokalt plan har jeg deltatt på årsmøter, nominasjonsmøter og styremøter. Samt avholdt medlemsmøter, UV-skolen og årsmøter i Mo i Rana Unge Venstre.

Jeg har også vært aktiv på skrivefronten, og fått flere leserinnlegg og artikler på trykk i forbindelse med valgkamper og ellers.

Av skoleringer har jeg vært på UV-skolen trinn 1, 2, og 3, LPN, Venstreskolen, landskonferanser og andre lignende skoleringer.

Mine viktigste hjertesaker er kunnskap og høyere utdanning
Den største utfordringen vi står ovenfor i dag er at mange velger bort skolen. Jeg mener derfor det er viktig at vi beveger oss bort fra rettighetstenkning og over til gjennomføringskraft. Vi ønsker å inspirere elever til å fullføre med gode resultater.

Det er opp til den enkelte lærer og den enkelte læreplassen om utfordringene som møtes skal tas på strak arm. Evalueringer viser at statlige kvalitetsreformer og strukturendringer i liten grad har lyktes i å gjøre skolehverdagen og resultatene bedre for elevene. Vi må gi tillitten tilbake til skolen og lærerne! For å gjøre dette er det flere ting som må gjennomføres.

For det første må lærernes kompetanse styrkes. Dette skal gjøres gjennom etter- og videreutdanning av lærerne. Lærere er tross alt en naturlig autoritet i et klasserom i form av faglig tyngde, gjennom å være et medmenneske, sette grenser og krav for elevene. Derfor er det viktig at de til en hver tid kan stille med sitt beste.

For at lærerne skal kunne gjøre dette er det viktig at lærernes administrative plikter kuttes ned, slik at lærerne kan prioritere mer tid til elevene, og deres enkelte behov. Dette kan gjøres gjennom å styrke skoleledelsen og administrasjonen.

En elev er et enkeltmenneske ikke en A4-person, og enkeltmennesker har forskjellige behov i skolen. Derfor er det viktig for meg og Venstre at rådgivningstjenesten styrkes! Rådgivningstjenesten er per dags dato for dårlig, lærere er deltidsrådgivere uten å ha en utdannelse for det, og skolene kutter i stillingen for å spare penger. Dette må gjøres noe med, slik at elevene har en størst mulig forutsetning for å velge den utdanningen de selv ønsker, samtidig som de får snakket om de problemer eller utfordringene de møter i skolehverdagen.
Overgangen mellom videregående og høyere utdanning er ofte vanskelig. Det er derfor viktig for meg og Venstre at denne overgangen blir så smertefri som mulig ved å legge til rette en god dialog mellom eleven og skolen.

Videre må høyere utdanning styrkes.
Vi må stille krav til undervisningens kvalitet. Den burde være forskningsbasert, samtidig som vi stiller krav til pedagogisk kompetanse og fagkompetanse som tilsvarer en mastergrad eller mer hos de som underviser. Studentene må tilbys faglig veiledning med klare tilbakemeldinger.

Vi må også bygge flere studentboliger, slik det er i dag er tilgangen på studentboliger for lav. Prisene presses opp i det private boligmarkedet, og studenter står i fare for å bli utnyttet eller stå helt uten bolig.

Videre må studielånet utvides til 11 måneder. Jeg er selv student, og jeg vet hvor vanskelig det er å få til å betale leien for juli og august når du samtidig tar den siste innspurten til eksamen. Videre er det ikke nok valgfrihet rund stipendordningene, og det vil derfor være fordelaktig hvis den enkelte student kan bestemme om de vil ha månedlig eller halvårig utbetaling av stipendet.

Det er også slik i dag at du mister studiestøtten hvis du tjener over en gitt sum, denne grensa er for lav og må heves. Det er ikke rettferdig at noen som faktisk prøver å gjøre studenttilværelsen behagelig og faktisk har mulighet til det, ikke skal få støtte fordi de ønsker å jobbe.

Videre må vi utvide sykelønnsordningen til 12 måneder, slik at studenter som blir syke fortsatt skal ha muligheten til å fortsette når de blir friske. Lånekassens sykelønnsordning burde også utvides til 12 måneder, slik at det kan være mulig å være delvis sykemeldt som student.

Jeg og Venstre vil at studentsamskipnadene, som er styrt av studentene selv, fortsatt skal ha det utøvende ansvaret for velferdstilbudet. Studenters læringsmiljø er i dag i liten grad dekket gjennom lov. Vi må også styrke studenthelsetjenesten slik at den faktisk kan dekke det behovet som er i dag, samtidig som terskelen for å ta kontakt blir lavere.

Venstre mener at utdanningsinstitusjonene og det offentlige har et ansvar for blant annet å vise fleksibilitet ved fødsel eller sykdom hos studenter og sikre forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Jeg vil derfor jobbe for egen lovbestemmelse om læringsmiljø for studenter.

Vi må prioritere de unge, og det nå!

Politisk profil
Jeg er liberal. For meg er det å kjempe for at alle skal ha muligheten til å bruke sine evner til det beste for seg selv og samfunnet. Friheten må sikres for alle – overalt. Liberale må bestrebe på å sikre friheten til fremtidige generasjoner, og at fremtidige generasjoner skal kunne nyte like godt av jorden som vi selv har gjort. Skal man nå dette målet, må kunnskapssamfunnet bygges, for det er kunnskap som kan hjelpe oss å bekjempe klimaendringer, og det er nøkkelen til å skape arbeidsplasser for fremtiden. Venstre sitter med løsningene. Derfor vil jeg kjempe for at Nordland Venstre skal representeres på Stortinget.

Hvorfor listekandidat?
Jeg har som sagt god fartstid i Venstre for noen på min alder. Jeg har utrettet mye og sett hvordan valgkampen fungerer gjennom det siste stortingsvalget og fylkestingsvalget. Jeg mener at det vil være fint for Nordland å profilere fylkeshovedstaden sin som noe de satser på, samtidig som de viser at de ønsker å satse på ungdommen ved å plassere meg eller noe andre på min alder høyt på listen.

Skulle jeg være så heldig å havne høyt på listen er jeg villig til å tilbringe tiden før valget på reisefot rundt i Nordland for å profilere Venstre.

Maria Liljedal
– ønsket av Bodø Venstre som toppkandidat i 2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**