Haugesund med rom for kunst

Venstres medlem i kultur- og idrettsstyret, Svein Abrahamsen, etterlyser helhetlig tenkning om kunst i byrommet i et debattinnlegg i Haugesunds avis den 6. september.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Les hele innlegget her:

Kunst i byrommet: Vi må tenke helhetlig

Hvor i Haugesund Harald Hårfagre statuen skal stå har skapt debatt. Slike debatter er viktige, da kunst i det offentlige rom når ut til et bredt publikum og setter varige spor.

Vi bør ikke bare diskutere enkeltstående kunstverk, men også hvordan disse inngår i en større sammenheng. Kommunen bør ha en helhetlig og overordnet tenkning om kunst i det offentlige rom. Bystyret vedtok i 2006 at det skulle lages en såkalt utsmykkingsplan for byen, men dette har så langt ikke blitt gjort. Det er nå på høy tid at vi får en slik samlet plan.

Haugesund har et byrom som gir svært gode muligheter både for varige og tidsbegrensede kunstprosjekter, for eksempel gjennom kunstutstillinger i Haraldsgata. Disse mulighetene kan vi bruke enda bedre. Vi bør også åpne for et tettere samarbeid med kunstnere om utforming av ny bebyggelse og oppgradering av gater og plasser.

Etter en kartlegging av all kunst som Haugesund kommune eier etterlyste en kunsthistoriker for en tid tilbake større vekt på kunstfaglige vurderinger både av type verk og hvor de plasseres. I den sammenheng har kommunens råd for kunstnerisk utsmykking en viktig rolle. Dette rådet har som formål å ta initiativ til og gi råd i tilknytning til kunstnerisk utsmykking av kommunale bygg og offentlige rom.

I et organ som skal gi faglige råd er det selvsagt at fagekspertise skal være tungt representert. Vi sikrer best høy kunstnerisk kvalitet i prosjektene ved at den rent faglige kvalitetsvurderingen foretas av kunstfagkyndige. Den kunstfaglige ekspertisen i rådet består per i dag av en billedkunstner, en gallerileder og en arkitekt. Med tre av tretten medlemmer er dermed de kunstfagkyndige i klart mindretall i rådet. Rådet bør få flere medlemmer med høy kunstfaglig kompetanse innen ulike uttrykksformer. Ikke minst bør kunsthåndverkerne få sin naturlige plass i rådet.

Kunst i det offentlige rom reflekterer ulike verdier og kultursyn. Et råd for kunst i det offentlige rom må derfor ha folkevalgt representasjon for å sikre demokratiske prosesser og at ulike stemmer blir hørt. Rådet har da også per i dag fire lokalpolitikere som medlemmer. Regelverket for sammensettingen av rådet gjør imidlertid at alle disse i denne valgperioden er fra partiet Høyre, valgt i kraft av sine øvrige politiske lederverv. Det er uheldig at kun ett av de sju partiene i bystyret er med i rådet. Vi bør få et regelverk for valg av folkevalgte medlemmer til rådet som gjør at bredden i befolkningen blir bedre representert. Kunsten i våre fellesrom angår oss alle.

Svein Abrahamsen
Haugesund Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**