Kommunens rollespill

Re Venstre er opptatt av rollene i det kommunale arbeidet. Rådmannen gis myndighet gjennom Delegeringsreglementet, sist vedtatt av Kommunestyret 22.03.2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Nøtteknekker

Foto: Microsoft

I delegeringsreglementet står det som følger: Innenfor kommunestyrets myndighetsområde gis rådmannen myndighet til å avgjøre alle enkeltsaker som ansees som kurante og saker som ellers ikke er av prinsipiell betydning så fremt det ikke framgår av lover, forskrifter, regler eller som framkommer av reglement vedtatt av kommunestyret eller hovedutvalg.

I den senere tid har pressen løftet frem enkeltsaker som er vedtatt av Rådmannen og hans underordnede. Vi politikere har reagert både gjennom pressen og gjennom spørsmål i politiske utvalg. Dette er en krevende øvelse for oss politikere. Vi skal ikke overta administrasjonens rolle som saksbehandler. Men vi skal reagere hvis vi mener Rådmannen har feiltolket vår intensjon i politiske vedtak, gått utover sin myndighet, eller vi mener saken er av prinsipiell karakter.

Stort sett går dette bra. Vi politikere forholder oss til enkeltsaker i pressen, og i spørsmål til administrasjonen, på et overordnet nivå. Men enkelte ganger går det helt galt. Re Venstre reagerer sterkt når vår Varaordfører forsøker å saksbehandle i Formannskapet, samme dag som hun medvirker i et stort oppslag i pressen på samme sak. Ordfører skal ha skryt som stoppet saksbehandlingen og fikk saken over på et prinsipielt plan. Formannskapet vedtok enstemmig til slutt et forslag, fremmet av FrP, Felleslisten H/KrF og Venstre. Rådmannen bes komme med en utredning til Kommunestyret for denne gruppen av våre innbyggere på generelt grunnlag.

Vi politikere skal ikke slutte å bry oss om enkeltsaker. Det er summen av enkeltsaker som er innholdet i politikken. Men vi må forholde oss til rollespillet i kommunen og de politiske vedtak vi har tatt i så måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**