Gjennomslag for kjøp av Terrassen

I kommunestyremøtet 30. august fikk Lillehammer Venstre gjennomslag for å forberede kommunalt oppkjøp av det tidligere serveringsstedet Terrassen ved Mesnaelva. Gruppeleder Terje Rønning fremmet forslaget i en interpellasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Terje Rønning

Terje Rønning
Foto: Ellen Espelund

Terrassen eies av Rica AS, som i kommunestyret 9. mars 2011 ble innvilget en rammeavtale om bruk av arealet til næringsvirksomhet. Det forelå planer om å bygge kjøpesenter på området, men dette prosjektet har Rica senere trukket seg fra. Ordfører Espen Johnsen poengterte i sitt svar at rammetillatelsen likevel er gyldig til mars 2014, og mener at et kjøp ikke er aktuelt før den tid.

Terje Rønning trakk sitt forslag til fordel for ordførers ordlyd, og vedtaket ble som følger:

– Kommunestyret gir ordføreren i oppdrag å kontakte eier av Terrassen for å avklare videre fremdrift og planer for stedet. Videre bes ordføreren klargjøre hva som er mulig å restaurere eller rehabilitere av anlegget, hvilke mulige bygningsmessige tiltak som er påkrevd samt mulige driftsmessig konsept for stedet.
– Om grunneier retter forespørsel om overtakelse av Terrassen gis ordfører myndighet til å innlede forhandlinger om dette.
– Et eventuelt kjøp av Terrassen fremmes som egen sak til formannskapet for endelig vedtak.
– Om Lillehammer kommune på et tidspunkt overtar Terrassen gis Planutvalget i oppgave å vurdere en omregulering av Terrassen og området rundt.

Se også omtale i GD og Lillehammer Byavis.

Lese hele interpellasjonen som ble fremmet her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**