Stiller spørsmål om ladestasjon for el-kjøretøy

I neste kommunestyre stiller Nes Venstre spørsmål om det er lagt inn ladestasjoner for elektriske kjøretøy ved den nye parkerkingsplassen som opparbeides ved rådhuset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Spørsmål fra Nes Venstre til ordføreren i kommunestyremøte 18. september 2012

Fylkestinget har vedtatt et miljøfond med vekt på gjennomføring av klimatiltak i Akershus. Blant tiltakene er en støtteordning for utbygging av infrastruktur for ladbare motorvogner. Det er avsatt 1 000 000 til formålet, og etter første runde der de videregående skolene fikk tildeling skal resten fordeles etter "først til mølla" prinsippet.

I 2011 ble det registrert 2.240 nye elbiler i Norge, i følge tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV). Dette er et historisk høyt tall, både i norsk og i global sammenheng. Totalt sett rullet det om lag 5.500 elbiler på norske veier ved årsskiftet, tallet steg til 8000 i løpet av august i år.

Kommunestyret vedtok 24.05.2011 en energi- og klimaplan der det blant annet står at

"Det er viktig å sørge for at brukerne av el-biler er motiverte for å bruke dem."

Nes kommune er en stor kommune og avstanden til kommunesenteret Årnes kan for mange være lang. Kollektivdekningen er heller ikke spesielt god for store deler av bygda. El- bil er derfor et godt miljøalternativ for mange innbyggere, og kommunen bør ta ansvar for å sikre ladestasjoner slik at innbyggerne kan benytte el- bil når de oppsøker bygdesentrumet og kommunale tjenester.

I forbindelse med ombygging av parkeringsplassen utenfor rådhuset har Nes Venstre derfor tre spørsmål:

1) Er det planlagt ladestasjon for el- kjøretøy på den nye parkeringsplassen utenfor rådhuset?
2) Er det søkt fylkeskommunen om finansiering av slik ladestasjon?
3) Om det ikke er innarbeidet, er det mulig å få dette inn i planene på nåværende tidspunkt?

Åse Birgitte Skjærli

Foto: Birger Areklett

For Nes Venstre
Åse Birgitte Skjærli

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**