Er naturmangfoldet i Sola truet?

Venstre ønsker å sikre naturmangfoldet i kommunen. Denne oppgaven blir stadig viktigere ettersom signaler fra Høyre peker på at naturmangfoldet er på vikende front.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


« Hvor mye må vike for det naturlige mangfoldet?» spør ordfører Ole Ueland (H) i dagens utgave av Stavanger Aftenblad. Han fortsetter med å peke på at det tar lang tid å planlegge og å bygge en vei. «Jordvern og et økende fokus på naturmangfold er fordyrende. Naturmangfold er viktig, men er det i alle tilfeller viktigere enn utvikling i form av bedre infrastruktur og nye boliger?» spør Høyreordføreren videre.

Det vises i artikkelen til blant annet en fremtidig utbygging av Kvitheiområdet. Her finnes det utrydningstruede kystlyngheiområder. Disse er klassifiserte som truet naturtype etter naturmangfoldsloven, og en utbygging i Kvithei vil ha en ødeleggende effekt på kystlyngheien. Området innehar også en rekke rødlistede dyrearter og plantearter. Senest i 2011 ble det konstantert en levedyktig stamme av liten salamander i området.

For Sola Venstres del, er det forholdsvis enkelt å besvare ordførerens spørsmål. Mye må vike for å bevare det naturlige mangfoldet. Enkelte kan hovere over frosketunneller eller dvergålegress som koster store beløp for å verne, men dette er en forpliktelse vi som innbyggere har. Å begynne og flytte grensene for hva som skal vernes, slik ordføreren foreslår, kan ha vidtrekkende konsekvenser.

Natur

Foto: Luth

Naturmangfoldet er grunnmuren menneskene bygger samfunn og økonomi på. Robuste økosystemer, med stor artsmangfold av arter og gener, sikrer tilgangen til mat, rent vann, naturressursene vi utnytter for å bygge hus og skaffe energi. De gir opplevelser og livskvalitet og er en viktig del av kulturen i mange ulike samfunn. I Norge er vi utstyrt med en variert natur og et mangfold av livsformer det er viktig å ta vare på. Økosystemet som verdens artsmangfold utgjør, yter utallige og essensielle tjenester.
Dette er ord fra Høyre, og ord som deler samme oppfatning som Venstre i saken om naturmangfold. Vi finner det derfor underlig at Høyre nå gå på tvers av den vedtatte politikken sin.

Det som er alvorlig er den utryddelse av arter som ikke er en del av den naturlige evolusjonen av livsformer på jorden, men som kommer i tillegg, som følge av menneskelig aktivitet og som pågår i et langt raskere tempo. Denne utryddelsen av arter er det vi må stoppe. Selv om det hersker ulike oppfatninger om hvor raskt utryddelsen av arter skjer, er det likevel viktig at det settes i verk tiltak for å bevare artsmangfoldet.
Igjen er dette Høyres ord og dette strider mot de svar ordføreren hinter til i dagens utgave av Aftenbladet.

Når salamanderdammen i Kvithei får skylden for at det kanskje ikke blir bygd i Kvithei, så viser det også mindre innsikt i de utallige naturkvalitetene i utover salamanderdammen, som også danner bakteppet for at Kvithei bør vernes. Venstre finner dette underlig all den tid ordføreren tidligere var styreleder i Kvithei utbygging KF og burde ha god innsikt i sakens komplekse natur.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**