Sentrumsplanen

Sentrumsplanarbeidet er nå formelt i gang. Kommunalstyret for byutvikling ga klarsignalet torsdag ettermiddag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre og Høyre hadde en rekke forslag som nå følger arbeidet videre. —Vi tror at det er hensiktsmessig at definisjonen av sentrum utvides fra Paradis via Hermetikkfagskolen til Bjergsted og Lervig. Hovedutfordringen er hvordan skape flere boliger og flere kontorplasser og samtidig ta vare på det historiske, verneverdige og og det som gjør at Stavanger er Stavanger. Vi håper nå at mange engasjerer seg, sier Venstres Per A. Thorbjørnsen.

Under kan du lese forslaget fra Venstre og Høyre:

Sak 230/12
PLANPROGRAM, PLAN 129K KOMMUNEDELPLAN FOR STAVANGER SENTRUM
KBU 13.09.12
Tilleggsforslag

Fellesforslag H, V

KBU ber om at følgende innspill tas med i prosessen:
1. Planområdets avgrensning har fått det omfang som politiske vedtak og intensjoner har beskrevet i tidligere prosesser, og må ikke reduseres. Følgende momenter bør vurderes
a. Ved Eiganes og Våland bydel at sentrumsgrensen følger Theodor Dahls gate sørover i en rett linje og at Hermetikken(Fagskolen og laboratoriet) havner innenfor sentrum, og dernest følger grensen grøntdraget og Schøtz gate ned til Madlaveien.
b. Ved Storhaug bydel følger sentrumsavgrensningen Opheimsgaten etter St. Svithun ungdomsskole, istedenfor å følge langgata. Det vil gi en mer naturlig avgrensning og Urban sjøfront vil i mindre grad fremstå som en "korridor" som er knyttet til resten av sentrumsområdet. Også i forhold til gangavstand til sentrum er dette en mer naturlig avgrensning.
c. Øyene i havnelandskapet som er tatt med kan være naturlig, men da må en også tenke at de vil kunne oppleve en økt forventning til utbygging når de blir liggende i sentrumssonen, for øvrig bør avgrensningen på Buøy ikke oppta deler av Rosenberg slik det fremkommer på kartet.

2. Planen må munne ut i anbefalinger om hvilke deler av sentrum som skal ha økt utnyttelse, hvor det vil egne seg å eventuelt plassere høyhus, samt hvor en kan få tilrettelagt for flere høyintensive arbeidsplassutbygginger.

3. Det må vurderes om fargegaten kan bli et "fargekvartal" og den delen av byen gis en egen identitet knyttet til den type nisjetilbud som i dag finnes i dette området.

4. Med ny underjordisk parkeringskapasitet bør både gågatenett og nye offentlige uterom vurderes utvidet(for eksempel Holmenallmenningen og Tivolifjellet) i den tette byen.

5. Det bør fremgå av sentrumsplanen hvilke forventninger kommunen har til gårdeiere og sentrumssamarbeid for å underbygge sentrum som handelssentrum og for å sikre butikker som fungerer som "dragere" kommer på plass inn i bykjernen.

6. Det bør gjøres konkrete vurderinger for hvordan en skal sikre gjennomgående gode sykkelforbindelser til sentrum, spesielt fra de sentrumsnære bydelene.

7. I det videre arbeidet skal det spesielt vurderes hvordan dagens sentrum kan forbindes med området Stavanger Øst. Det skal spesielt vurderes tiltak i forbindelsestraseen Nytorget, Pedersgaten og Ryfylkegaten.

8. Det skal vurderes nærmere behovet for en ny ringbussforbindelse i sentrum: Jernbanen, Løkkeveien, Konserthuset, Torget, Holmen, Fiskepiren, Jernbanen. Samtidig vurderes hvordan en "havnebuss" i trafikk mellom Konserthuset, Buøy, Pynteneset, Gressholmen og Holmen kan utgjøre et supplement til dagens samferdselsstruktur.

9. Det skal arrangeres et eget politisk møte/ seminar for samtlige bystyrepartiet skal ha mulighet for å komme med innspill i god før førstegangsbehandlingen av saken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**