Fylkesordføreren svarer om Kongsvingerbanen

Akershus Venstre hadde i mandagens fylkesting en interpellasjon vedrørende kollektivtilbud til reisende ved stasjoner som blir nedlagt eller får rutetilbudet innskrenket. Her er svaret fra fylkesordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Fylkesordfører besvarte spørsmålet som følger:

Innledningsvis vil jeg vise til at det i flere år har vært arbeidet med å forbedre reisetid og punktlighet på Kongsvingerbanen mellom Lillestrøm og Kongsvinger. I 2009 la en arbeidsgruppe ledet av NSB og med deltakere fra Jernbaneverket, Ruter, Hedmark fylkeskommune og Akershus fylkeskommune frem en anbefaling for ny stasjons- og stoppestedsstruktur for banen.

Utgangspunktet for arbeidet var erkjennelsen av at reisehastigheten ikke er tilfredsstillende og at det var for store driftsforstyrrelser. Trafikktellingene viser at det er store variasjoner med hensyn til trafikkmengde ved de ulike stasjonene langs linjen. De 8 største stasjonene står for 90 prosent av kundene og 7 stasjoner har mindre enn to kunder i snitt pr. avgang. En enkeltsporet bane sammen med en ikke ubetydelig godstrafikk, bidrar dessuten til utfordringer for trafikkavviklingen.

Arbeidsgruppen endte opp med et anbefalt forslag til nytt stoppmønster for Kongsvingerbanen, som innebar nedlegging av stasjonene Seterstøa, Disenå, Sander og Galterud. Samtidig ble det anbefalt at Tuen og Bodung bare fikk stopp i rushtiden morgen og ettermiddag. Forslaget er deretter blitt lagt til grunn for den strategiplanen som Jernbaneforum Kongsvingerbanen utarbeidet i 2011. Jernbaneforumet består av kommunene Skedsmo, Fet, Sørum, Nes, Sør-Odal, Kongsvinger og Eidskog og Hedmark og Akershus fylkeskommune.

Bodung stasjon

Foto: Sesselja Bigseth

Når det konkret gjelder Bodung viser trafikktall fra 2006/2007 at stasjonene hadde 34 påstigende pr. hverdag med et snitt på 1,65 av- eller påstigende pr. avgang. Det er grunn til å tro at de fleste av disse reisende i fremtiden vil benytte seg av rushtidstilbudet morgen og ettermiddag. Jeg vil dessuten legge til at Bodung ligger på en rettstrekning hvor det er mulig å kjøre med høy hastighet. Det samme gjelder for øvrig også for Tuen stasjon, slik at kjøretidsgevinsten uten stopp for disse to stasjonene bidrar til redusert kjøretid for Kongsvingerbanen som helhet.

I lys av den betydelige befolkningsveksten som forventes, blir det viktig å styrke togets konkurransefortrinn med hensyn til å frakte store passasjermengder raskt mellom viktige stasjoner. I dette arbeidet blir det viktig å finne et kompromiss mellom reisetid og tilgjengelighet, som for Kongsvingerbanens del har endt opp med forslaget om nedleggelse av 4 stasjoner i Hedmark og rushtidsbetjening av Tuen og Bodung. Jeg har registrert at dette forslaget har tilslutning fra berørte kommuner og fylkeskommuner, i tillegg til NSB, Jernbaneverket og Ruter.

Ruter har vurdert muligheten for å etablere et busstilbud for Bodung når ruteendringen trer i kraft 9. desember 2012, men har kommet fram til at markedsgrunnlaget er for lavt utenfor rushtiden. Hvis det viser seg at det er et udekket behov, vil Ruter vurdere opprettelse av servicelinjer eller bestillingslinjer som kan betjene området

Jeg ser imidlertid at det også i fremtiden kan oppstå situasjoner hvor det kan bli aktuelt med nedlegging av mindre stasjoner og redusert tilbud ved enkelte andre stasjoner. Jeg vil derfor ta initiativ til å opprette et kontaktforum med deltakere fra Ruter, NSB, Jernbaneverket og fylkeskommunen som i slike situasjoner kan sikre gode samlede løsninger for både tog- og busstrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**