Interpellasjon om Bodung stasjon

Frp og Venstre fremmer en felles interpellasjon om Bodung stasjon i neste kommunestyre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Bodung stasjon

Foto: Sesselja Bigseth

I august i år ble Jernbaneverkets rapport om Jernbanens stasjonsstruktur for 2012 publisert. Denne rapporten viste seg å være nedslående informasjon om kollektivtilbudet for nesbuer bosatt på Seterstøa og Bodung i Nes kommune. Den inneholdt avgjørelsen om at NSB og Jernbaneverket innskrenker kollektivtilbudet til reisende fra Nes. Seterstøa ble vedtatt nedlagt, og ved Bodung stasjon innskrenkes tilbudet til kun rushtidsstopp. Dette med bakgrunn i en begrunnelse om at reisetiden mellom Oslo og Kongsvinger skal ned.

Interpellantene synes det er merkelig at kommunens ledelse ikke har tatt initiativ i denne saken tidligere. Formannskapets vedtak av 31. mars 2009 sier at rushtidstilbudet ved Bodung skal opprettholdes og rutetilbudet skal beholdes på dagens nivå. Interpellantene spør seg hvorfor ordfører og administrasjon har gitt slipp på dette vedtaket, jmfr Jernbaneverkets rapport om stasjonsstruktur som ble offentliggjort i august. Interpellantene er også blitt gjort kjent med at det har vært nedsatt en arbeidsgruppe med de berørte kommuner på Kongsvingerbanen, samt myndighetene (representert ved Jernbaneverket og NSB). Interpellantene stiller spørsmålstegn ved hvilke avtaler som har blitt inngått i denne arbeidsgruppen, og hvorfor vedtaket fra formannskapet i 2009 ikke ble innarbeidet i høringer og prosessen rundt denne saken.

Nes Venstre og Nes FrP vil med bakgrunn i ovennevnte stille ordføreren følgende spørsmål:

1. Hvorfor har ikke ordfører gjort noen grep for Nes kommunes vedtatte strategi om Bodung stasjon fra 2009, og hvorfor har ikke dette blitt fulgt opp mot Jernbaneverket, NSB og Fylkeskommunen?

2. Hvilke eventuelle avtaler har ordfører inngått med arbeidsgruppen bestående av representanter fra de berørte kommunene om stasjonsstrukturen på Kongsvingerbanen?

3. Vil ordfører involvere seg mot Jernbaneverket, NSB, fylkeskommunen og samferdseldepartmentet og aktivt jobbe for at rutetilbudet ved Bodung stasjon opprettholdes på dagens nivå, etter vedtak fra 31.mars 2009 i Nes formannskap?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**