Utfordrar Fylkesordføraren om eigarskap og forvalting av vasskraftressursar

– Sogn og Fjordane har enorme vasskraftressursar. Fylket vårt er det 3. største vasskraftfylket i landet, og leverer over 11 % av den samla vasskrafta i Noreg. Venstre meiner det er all grunn til å stille spørsmål ved korleis Sogn og Fjordane forvaltar desse vasskraftressurane og fallrettane som følgjer med vasskraftutbygging. Det må bli slutt på at det omtrent ikkje er offentleg debatt om korleis vi sikrar lokal verdiskaping og eigarskap til våre vasskraftressursar. Difor fremjar Venstre no ein interpellasjon om eigarskap og forvalting av vasskraftressursar i Sogn og Fjordane til Fylkestinget, og utfordrar Fylkesordføraren til å kome på bana i saka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Klaus Iversen

Klaus Iversen

Det seier Venstre sin fylkestingsrepresentant Klaus Iversen, som reiser interpellasjonen på vegne av Venstre si fylkestingsgruppe.

– Trass i at norsk lovverk er innretta for å sikre offentleg kontroll over energiressursane i vassdraga våre, er ein stor del av vasskrafta vår eigda av aktørar utanfor fylket, seier Venstre-politikaren Klaus Iversen. – Endå meir påfallande er det at dei svært verdifulle fallrettane fylkeskommunen har fått opp gjennom åra, er kanalisert direkte vidare til eit aksjeselskap der fylkeskommunen eig under 50% og ein stor del av aksjane er eigd utanfor fylket (SFE). Dette har skjedd “i det stille”, utan ein grundig politisk debatt i fylket på om dette er rett forvalting av ressursar og verdiar som etter lovverket er meint å tilfalle lokalsamfunna der krafta blir produsert

Av spørsmåla Venstre og Klaus Iversen utfordrar Fylkesordføraren på i interpellasjonen, er mellom anna desse:

Kva fallrettar er det Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått tildelt og gitt vidare til SFE?
Kva fallrettar er det forøvrig i fylket som er eigd av aktørar utanfor fylket?
Kva avtaler er det som regulerer at fallrettar fylket har fått automatisk blir overført til SFE, og kva politiske vedtak ligg til grunn for dette?
Kva politikk vil dei raudgrøne partia som styrer Sogn og Fjordane føre når Sogn og Fjordane får forkjøpsrett til fallrettar som er under overdraging?

Avslutningsvis i interpellasjonen ber Klaus Iversen Fylkesordføraren om å legge fram ei eiga sak for Fylkestinget i 2013 om energipolitikk og forvaltinga av fylket sine enorme energiressursar.

Heile interpellasjonen frå fylkestingsrepresentant Iversen kan du lese her.
Kontakperson:
Klaus Iversen, fylkestingsrepresentant for Venstre, mobiltlf 915 35 164

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**