Trafikksikkerhet Vinderen og omegn

For å bedre på situasjonen ønsker Vestre Aker Venstre etter innspill fra foreldre følgende enkle og kostnadseffektive strakstiltak:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Trafikksikkerhet Vinderen og omegn

Som en følge av utbygging og omfattende fortetning på Vindern og omegn har trafikksituasjonen blitt betydelig forverret i løpet av de seneste 2-3 årene fordi utbyggingen av boliger og virksomheter ikke har blitt fulgt opp av tilsvarende infrastruktursatsninger. Dette har medført at situasjonen for fotgjengere og særlig for skolebarns sikkerhet på sin vei til Vinderen skole er meget bekymringsfull. For å bedre på situasjonen ønsker Vestre Aker Venstre etter innspill fra foreldre følgende enkle og kostnadseffektive strakstiltak:

Forslag til omskilting
1. Haakon den Godes vei stenges for innkjøring fra Slemdalsveien ved Gaustad.
Begrunnelse: Veien er trang, uten fortau og brukes i stor utstrekning til parkering for ansatte ved store arbeidsplasser i Gaustad-området. Biltrafikken er økende også som en følge av problemene i Vinderen-krysset som gjør at bilister søker alternative veier. Dette øker trafikkfaren for fotgjengere i betydelig grad. Stenging av innkjøring vil kunne redusere biltrafikken med mer enn 50% og dermed øke sikkerheten for fotgjengerne og barn på vei til skolen.

2. Haakon den Godes vei syd for Rasmus Winderens vei: Parkering forbudt på den delen som vender mot Vinderen skole.
Begrunnelse: Parkering på begge sider av Haakon den Godes vei gir meget dårlig oversikt og gjør det farlig for elevene å komme inn til skolen.

3. Stopp forbudt i Rasmus Winderens vei mellom Slemdalsveien og Haakon den Godes vei (på høyre side i retning mot Vinderen skole).
Begrunnelse: Dagens parkeringsforbud overholdes ikke og parkerte biler, særlig kunder til bakeriet, åpner dører inn mot et trangt fortau og utgjør en fare for skolebarna. Parkerte biler er også en fare for fotgjengere som skal krysse Rasmus Winderens vei parallelt med Slemdalsveien fordi oversikten blir dårlig.

4. Svalbardveien stenges for innkjøring fra Sørkedalsveien.
Begrunnelse: Svalbardveien har de siste årene fått økt trafikk; det er den ikke dimensjonert for idet den delvis er så smal at to biler ikke kan møtes. Da velger mange bilførere å kjøre opp på fortauet og at det utgjør en stor fare for fotgjengere er innlysende.

Fotgjengerfelt i Lørenskog

Foto: Lørenskog Venstre

Forslag til nye fotgjengeroverganger
1. Forhøyet fotgjengerovergang i krysset Tuengen allé/Tuengveien.
2. Forhøyet fotgjengerovergang i krysset Tuengen allé/Charlotte Andersens vei med fortau/plattform inn i Carlotte Andersens vei.

Begrunnelse: Dette er relativt uoversiktlige kryss som mange barn på vei til skolen bruker. Bilistene holder for høy fart i området; det synes som de forsøker å ta igjen tid de har tapt i trafikkekaoset omkring Vinderenkrysset

Øvrige endringer
1. Øke bredden på fortauet på høyre side i Rasmus Winderens vei mellom Slemdalsveien og Haakon den Godes vei (på høyre side i retning mot Vinderen skole).
Begrunnelse: Fortauet har stor trafikk av barn og andre fotgjengere og er relativt smalt, spesielt på vinteren når brøytekanter hoper seg opp.

2. Øke antall fartsdumper i Tuengen allé.
Begrunnelse: Farten er generelt for stor i Tuengen allé.

3. Øke nærvær av politi og kontroller i området
Begrunnelse: Politikontroller vil bidra til redusert hastighet og vil blant annet kunne redusere kjøringen gjennom bensistasjonsområdet som bilister benytter for å unngå Vinderen-krysset.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**