Budsjettet: Venstre sier nei til eiendomsskatt!

Ved å innføre kommunal eiendomsskatt vil Eidsvoll bidra til å sementere det statlige inntektsfordelingssystemet slik det i dag fungerer. Beløpet kommunen vil få fra eiendomsskatten utgjør en så lav andel av inntektene at det bør være mulig å skaffe samme sum tilveie på annen måte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Eidsvoll Venstre vil ikke innføre eiendomsskatt i økonomiplanperioden.

Rådmannen skriver i forslaget til budsjett/økonomiplan at kommunen ikke har utnyttet sitt inntektspotensiale. Derimot fokuserer rådmannen ikke på den store forskjell mellom statlig rikdom og kommunal ressursknapphet. Eidsvoll Venstre vil advare mot at Eidsvoll kommune ved å innføre kommunal eiendomsskatt vil sementere inntektsfordelingssystemet slik det i dag fungerer.

I dag forutsetter staten en viss årlig vekst i kommunene. De kommuner som har høyere vekst enn forutsatt blir fratatt merinntekter til fordel for kommuner som har lavere vekst enn forutsatt. I tillegg blir ikke kommunene som har stor befolkningsøkning kompensert for de merutgifter kommunen dermed får i sitt tjenestetilbud. Denne inntektsmodellen forutsetter en statisk utvikling, som i tillegg medfører at kommuner med stor vekst får en vanskeligere økonomisk situasjon. Eidsvoll burde alliere seg med de andre kommunene i Akershus for å få til en endring av dagens overføringssystem fra staten kommunene, fremfor å godta statens premiss om manglende utnyttelse av inntektspotensialet.

Staten har mye penger til disposisjon. Venstre ønsker ikke at staten skal bruke mer penger, men fordele dem annerledes. Kommunene er det offentlige service- og forvaltningsnivået som er nærmest innbyggerne, og som derfor burde få tilført en større andel av statlige midler.

Eiendomsskatt kan også ses på som et middel til inntektsutjevning mellom borgerne. Venstre mener at eiendomsskatt i èn kommune ikke kan ses løsrevet fra resten av skattesystemet. Venstre mener at inntektsutjevning ikke er en kommunal oppgave, men er et spørsmål som må avgjøres på rikspolitisk nivå.

Før Eidsvoll kommune påfører borgerne ytterligere skattebyrder bør kommunestyret og innbyggerne være sikker på at ressursutnyttelsen i kommunens drift av tjenester er optimal.

Venstre vil påpeke at innføring av eiendomsskatt vil med 22 millioner pr år utgjøre 1,74 % av budsjettets inntektsdel i 2013. Beløpet utgjør en så lav andel av inntektene at det bør være mulig å skaffe beløpet tilveie på annen måte.

(Denne teksten stod som innlegg i EUB 20.11 2012, signert Knut Bakkehaug, Venstres kommunestyrerepr.).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**