Venstre vil påbegynne HISTs teknologibygg

Et nybygg for teknologiutdanningen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag er avgjørende for å utdanne ingeniører som Norge formelig skriker etter, og vil bidra til en grønnere by, skriver Jon Gunnes i denne kronikken som sto i Høgskoleavisa 22. november. Venstre har av den grunn prioritert teknologibygget i sitt alternative statsbudsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Jon Gunnes

Jon Gunnes
Foto: nn

Høgskolen i Sør-Trøndelag ble etablert for 18 år siden da åtte høgskoler ble slått sammen, men er fremdeles i stor grad spredd på forskjellige campuser i Trondheim. Effekten av sammenslåingen utnyttes derfor ikke, til tross for at det var et uttalt mål for sammenslåingen i 1994. Høgskolen har nå et økende problem med arealer for utdanningene sine og preges av kortsiktige løsninger i påvente av et lenge meldt nybygg for teknologiutdanningen. Det nye bygget skal stå i Sverres gt. 10/Gunnerus gt. 1 på Kalvskinnet. Teknologibygget vil bli en svært viktig brikke i fullføringen av sammenslåingsprosessen. Til neste år blir det ti år siden høgskolen søkte om nybygget for første gang, og ventingen trekker ressurser fra ansatte og organisasjon, og studentene må stadig vente på et bygg som vil gjøre deres læringsmiljø betraktelig bedre.

Det skulle nesten være unødvendig å påpeke betydningen av god infrastruktur rundt denne utdannelsen ved HIST. Norge har et skrikende behov for ingeniører og HIST har et svært godt studietilbud på dette området med et godt samarbeid med praksisfeltet gjennom for eksempel en avtale med Siemens. ‬Jeg besøkte selv HIST sammen med partileder Trine Skei Grande 2. november og fikk selv et inntrykk av behovene. ‪For oss er det åpenbart at dette må prioriteres.‬

En enstemmig Kirke-, utdannings- og forskningskomite fra Innst. 12 S. (2011-2012) har da også påpekt at samfunnet har et stort behov for flere gode universitets- og høyskolekandidater og at gode fasiliteter som kan ta imot økningen av studenter i årene fremover er derfor nødvendig. I komiteens arbeid sto det at planene for en samlokalisering av HIST er på et stadium hvor igangsetting av nytt teknologibygg er særlig viktig. Mange reagerte derfor med forbauselse da regjeringen også denne gang utelot oppstart av teknologibygget og igjen prioriterte høgskolene i Oslo og Bergen.

HIST har et godt, flerleddet, campusprosjekt på gang. Det vil samlokalisere flere utdanninger i Trondheim sentrum, der hovedpunktet i samlokaliseringen er teknologibygget som vil samle utdanningene for materialteknologi, matteknologi og IT. Samtidig er det ikke slik at nybygget utelukkende har en effekt for disse utdanningene. Tidligere i høst uttalte ‬rektor ved HIST Trond M. Andersen til Adresseavisen at "teknologibygget er utløsende for utviklingen på hele Kalvskinnet." Når teknologiutdanningen flytter er nemlig planen at lærerutdanningene ved HIST tar over HISTs eksisterende lokaler på Kalvskinnet. Fylkeskommunene i Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag har solgt Rotvoll og lærerutdanningene til HIST har bare leiekontrakt til 2015. Et fullført teknologibygg vil altså også muliggjøre den planlagte flyttingen av lærerutdanningene slik at også de får et løft.

Det bør være av nasjonal interesse at HIST får fullført sitt campusprosjekt. Samtidig ligger det en gevinst også for Trondheim som studieby og som grønn by at vi får lokalisert utdanningene våre nært sentrum. Dette vil gjøre behovet for transport av byens studenter og ansatte. Med omtrent 30 000 studenter og vel 10 000 ansatte ved høyere utdanningsinstitusjoner er det åpenbart at det ligger stor miljøgevinst i å samle så store deler av disse utdanningene nært sentrum slik at transportbehovene blir mindre. Studentene kan dermed i enda større grad gjøre Trondheim til en levende by. Teknologibygget vil være et viktig bidrag i byutviklingen i den sammenheng.

Teknologiutdanningen ved HIST feirer i år 100 år, men den gaven en skulle kunne vente seg fra regjeringen har altså uteblitt. På spørsmål fra Fremskrittspartiets Tord Lien 9. oktober svarte kunnskapsministeren at hun er kjent med behovet for teknologibygget, men at budsjettsituasjonen tillot bare ett nytt byggeprosjekt og dette ble denne gangen gitt til Universitetet for miljø og biovitenskap. Budsjettsituasjonen for Norge har vel aldri vært så god og det faktum at regjeringen ikke finner plass til mer infrastruktur for forsknings- og utdanningsinstitusjonene våre er et godt bevis på hvor lite fremtidsrettet dagens regjering er.

Statsråden forstår altså behovet, men svarer at HIST må vente. Ventingen koster imidlertid samfunnet mer. Kostnadene ble opprinnelig vurdert til å koste 230 millioner. Til neste år vil den kalkuleringen være ti år gammel og kostnadene har nå mer enn fordoblet seg. De kalkuleres nå til å være omkring 560 millioner, til tross for at planene er de samme.

Venstre ser de store utfordringene for Høgskolen i Sør-Trøndelag og vil finansiere oppstart av teknologibygget til HIST‪. Vi ser at bygget kan samlokalisere flere HIST-enheter og skape et bedre læringsmiljø for store deler av høgskolemiljøet. Det vil også ha en positiv effekt for Trondheim som studieby og for byen i sin helhet. Derfor fremmer vi forslag om 40 mill. i oppstartsbevilgning til nytt teknologibygg (Kalvskinnet) og vil følge dette opp videre i revidert nasjonalbudsjett i mai neste år.‬

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**