Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 for Bodø Kommune

Innsparing på alle sektorområder og økte brukerbetalinger i 2013 er beklageligvis en nødvendighet for å få kommunens økonomi i mer balanse mellom driftsutgifter og inntekter. Venstre er meget fornøyd med at man i denne situasjonen likevel finner rom for sterk satsning på folkehelsen gjennom Stimuli II og legger en million til økt kompetanse hevning for lærerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Nyholmenerklæringen

Flertallspartiene bestående av V, KrF, FrP, H og SP har i tråd med Nyholmenerklæringen, og med utgangspunkt i rådmannens forslag, utarbeidet et felles endringsforslag til budsjett og økonomiplan 2013-2016.

Bodø vokser raskt og har hatt en svært gledelig utvikling de siste årene. Som en av landets raskest voksende kommuner, byr det imidlertid også på betydelige utfordringer for kommunens evne til å levere et godt tjenestetilbud til innbyggerne. Trykket på, og utgiftene til, tjenestetilbudet innenfor skole, barnehage, helse- og omsorg, tekniske tjenester m.m. øker, mens inntektene over statsbudsjettet uteblir. Det betyr at vi må produsere flere og like gode tjenester for de samme pengene.

Rådmannens budsjettforslag viste at kommunen i realiteten bruker over 70 mill. mer per år enn vi har råd til. Gjennom år har dette blitt veid opp for ved å bruke av kommunens sparepenger. Nå er sparekontoen tom. I 2013 og 2014 foreslår rådmannen å kompensere for dette gjennom å utsette nedbetaling av kommunens gjeld. I samme periode skal administrasjonen gjennomføre et omfattende arbeid for å finne områder for fornying og forbedring av kommunens måte å løse sine oppgaver på. Flertallspartiene er meget tilfredse med det planlagte arbeidet og forsøker i dette dokumentet å understøtte det med kort- og langsiktige tiltak og føringer.
Målet for årets behandling har vært å opprettholde eksisterende tjenestetilbud på samme kvalitative nivå som i dag, men samtidig spare penger slik at kommunen har råd til å betale ned på gjelden.

Med bakgrunn i våre forutsetninger for budsjett og økonomiplan har målsettingen vært at overforbruket skal tas ned i perioden, men at det samtidig skal skapes handlingsrom for nye tiltak. Det har krevd og vil kreve nytenkning fra både politikk og administrasjon. Bystyret som kollegium må nå og i tiden fremover vise evne og vilje til å ta krevende beslutninger til beste for Bodø.

Flertallspartienes varslet tidlig at kommunen må gjennom en økonomisk "hestekur" og betydelige endringsprosesser. I årets forslag mener vi at Bodø kommunes økonomiske situasjon gis gode vilkår for en positiv utvikling og at det legges grunnlag for at kommunens tjenestetilbud også i fremtiden skal ligge blant de beste i landet.

Flertallspartiene vil rette en takk til administrasjonen for god og kompetent bistand gjennom hele prosessen.

Venstre, Høyre, Krf, SP og Frp
Bodø den 28.11.2012

– posisjonens budsjett og økonomiplan
– rådmannens budsjett og økonomiplan

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**