Innbyggerinitiativ avvist av AP, SV og ordføreren

Etter kommunelovens § 39 a (innbyggerinitiativ) plikter kommunestyret å innen 6 måneder å ta stilling til saker som fremmes fra innbyggere dersom det foreligger minst 300 underskrifter. Bygdelista, ved Arild Olsen, og Pensjonistpartiet, ved Tore D Jansen, samlet inn 651 underskrifter for å gjenoppta saken om den omstridte kjøkkenløsningen med kok/kjøl i Stange kommune.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Erik Ringnes

Foto: Hedmark

Kok/kjøl metoden går ut på at maten lages for så å kjøles raskt ned og oppbevares kaldt i begrenset tid før den varmes opp igjen og serveres.

Fra protokollen
Behandling:
Tom Røsberg, H, la fram følgende forslag
"Kommunestyret tar saken med kok/kjølt opp til ny vurdering. Framdriftsplan for arbeidet legges fram på første møte i Kommunestyret i 2013"

Øyvind Hardtvet, Ap, la fram følgende forslag
"Innbyggerinitiativet avvises, saken tas ikke opp til ny behandling."

Under avstemming ble forslagene satt opp mot hverandre:
Forslaget fra Røsberg, H, fikk 17 stemmer, (2 Ap, PP, 3 Sp, 4 H, Krf, 2 V, 3 Frp, BL)
F
orslaget fra Hardtvet, Ap, fikk 18 stemmer,( 16 Ap, Sv, + Ordførerens dobbeltstemme)

Avstemningsresultatet ble oppsummert /konkludert med at 18 avviste forslaget. Det ble påpekt at det bare var 34 representanter tilstede ved avstemningen. Avstemningsresultatet måtte derfor være 17 mot 17. Kommunens jurist Erik Sletner redegjorde for at avstemmingen var gyldig følgelig ingen ny avstemming, men avklaring knyttet til avstemningen. Ved navneopprop ble det bekreftet at 17 stemte for avvisning inkludert ordføreren.

Konklusjon kok/kjølsaken tas ikke opp til ny behandling med 17 mot 18 stemmer, inkludert ordførerens dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Kristian Tonning Riise, H, ba om protokollføring av at anmodning om ny avstemming ble avvist.

Vedtak:
Innbyggerinitiativet avvises, kok/kjølsaken tas ikke opp til ny behandling.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**