Samarbeidsavtale H, SP, KRF,V

Samarbeidsavtale for kommunestyreperioden 2011-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Investeringer
Skole

Skolestrukturen er fastlagt for neste periode. Skolen blir bygd opp som vedtatt, med idrettshall og eget lokale for kulturskolen.

Finansiering av idrettshallen sees på. Vurdere felles drift av idrettshallene på Tretten og i Øyer.

Barnehage
Investere i Vidarheim som fullverdig barnehage. Jobbe aktivt for å gjøre den til en best mulig kommunal barnehage. Utrede løsninger på hvor ungene skal plasseres frem til Vidarheim står klar januar 2014.
Ambisjonen er full barnehagedekning.

Samhandlingsreformen/Helsesenter
Utbygging av sjukeheimen og realisering av helsesenter sees i sammenheng med samhandlingsreformen/TRUST, alik at vi er robuste i forhold til de utfordringene som kommer.

Kraftaksjer
Ingen salg av kraftaksjer. Energiselskapene skal settes i stand til å investere, og budsjett skal ikke salderes med utbytte.

Drift

Innsparinger
Se på driften av skole og barnehage.
Evaluering av utviklingsstratengen.

Vikartjenesten/Vikarpool
Vurdere en vikarpool for Lillehammer, Gausdal og Øyer

Konkurranseutsetting
Vurderes fra sak til sak.

Eiendomsskatt
Eiendomsskatten skal ikke økes.

Kulturskolen
Den vedtatte planen for kulturskolen gjennomføres med de midler som må til.

Vedlikehold av kommunale bygg og veier
Vurdere å få kommunalt foretak som tar seg av vedlikehold.
Liste over kommunale bygg og hva disse brukes til. Vedlikeholdsplan.

Voksenopplæringssenteret
Vurdere et alternativt bygg som kan brukes til voksenopplæringssenter.

Næringsutvikling
Vurdere å bidra til en daglig leder i næringsrådet. Drive aktiv markedsføring. Selge næringstomter-

Regional utvikling
Være pådrivere for å få til mer regional utvikling i regionen.

Jordvern
Fortette i sentrum og ikke bygge ut dyrka mark mellom Granrudmoen og Tingberg. See på andre utbyggingsoråder enn dyrka mark.

Kommunestruktur/Kommunesammenslåing
Det er ikke naturlig å ta opp dette spørsmålet i denne perioden.

Styreverv
Ørdføreren skal ikke ha styreplasser, men adre godt kvalifiserte bør ha det. Kompetanse er viktigst.

Evaluering av administrasjonen
Evaluere administrasjonen i samband med ny rådmann.

Prioriteringsrekkefølga
Oppheving av prioriteringsrekkefølga når det gjelder bostedsområde i KDP Øyer sør.

Trodalsfeltet
Deøer av Trodalsfeltet kan byggest ut av private utbyggere.

LEAN
Videreføre LEAN i flere virksomheter.

Styrke disposisjonsfondet
Disposisjonsfondet må tilføres pepnger slik at vi har handlingsrom gjennom året.

Ungdomsråd
Arbeide for å få ungdomsråd

Felles møtearena
Felles arenar å møtes på.

Øer 22.09.11
Mari Botterud Marie Skavnes Laila Skåden Arnfinn Gillebo
Øyer Høyre Øyer SP Øyer Venstre Øyer KRF

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**