Dette vil vi med landbruket

Kommunestyret fikk for en tid tilbake besøk av ivrige bønder med et budskap. De ønsker å kunne leve av jorda si også i fremtiden. Det er viktig for oss i Hurdal Venstre og Venstre sentralt at bøndene får dette ønsket oppfylt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Landbrukspolitikken må sikre at matproduksjonen er trygg, miljøvennlig og langsiktig. Norsk landbruk er viktig for bosetting i hele landet, biologisk mangfold, kulturlandskap og matproduksjon.

Venstre vil gi landbruket nye muligheter til utvikling. Landbrukspolitikken vår tar utgangspunkt i bonden som selvstendig næringsdrivende. Fremtidens landbrukspolitikk må utformes slik at hver enkelt bonde får et større handlingsrom, og økt frihet med økonomisk trygghet i bunn. Venstre vil ha en fremtidsrettet landbrukspolitikk som tar utgangspunkt i gode tilskuddsordninger kombinert med forenklinger.

Dagens rammeverk er ikke egnet til å nå fastsatte mål for bosetting, sysselsetting,
matsikkerhet og inntektsnivå, og heller ikke til å nå Venstres mål om dyrevelferd og et mer miljøvennlig landbruk.

Venstre ønsker en gjennomgang av landbrukets omfattende regelverk med sikte på en kraftig modernisering, færre skjemaer, enklere retningslinjer og gradvis endring av
markedsreguleringer. Unødvendig regelverk som vanskeliggjør bondens hverdag skal fjernes. Også enkeltstående bønder må få mulighet til å organisere driften som aksjeselskap og ellers organisere virksomheten som hvilken som helst annen selvstendig næringsdrivende eller bedrift.

Markedsregulering er viktig for å kunne ha stabile og forutsigbare rammevilkår for
leverandørene slik at det er mulig å gjøre langsiktige fremtidsrettede bærekraftige
investeringer i landbruksnæringen. Markedsreguleringen skal gjennomgås slik at en sikrer like konkurranseforhold mellom aktørene og muliggjør en langsiktighet i næringen. Samtidig er det viktig at maktkonsentrasjonen i distribusjonskjedene og de store matvarekjedene gjennomgås slik at matvarehandelen i Norge ikke samles på få og store kapitalkrefter. Venstre vil endre regelverket for samdrift, slik at flere kan være med. Også samdrifter bør kunne få leie kvote, og kvotetakene bør vurderes hevet.

Venstre vil:
– Gjennomgå jordbruksavtaleinstituttet med sikte på å endre, forenkle og demokratisere
forhandlingene.
– Begrense den statlige boplikten og prisreguleringen for landbrukseiendommer.
– Gi kommunene mulighet til å fastsette egne grenser for boplikt innenfor et nasjonalt
regelverk.
– Fjerne odels- og åsetesretten.
– Fjerne delingsforbudet i jordloven.
– Innføre friere omsetning av melkekvoter.
– Innføre en ordning med oppstartskvoter i melkeproduksjon til redusert pris.
– Oppheve geografiske begrensinger i samdrifter og heve produksjonstaket både for
samdrifter og enkeltbruk.
– Legge til rette for økt konkurranse innen matindustrien.
– Fjerne markedsreguleringen for produksjon av svin.

Lokal matproduksjon

Venstre vil stimulere norsk matkultur og produksjon av lokal mat og drikke. Dette er viktig for fremtidens landbruk, reiselivsnæringen og ikke minst for levende bygdesamfunn i hele landet. Regelverket for produksjon, distribusjon og servering er ofte en hemsko for at produsenter skal lykkes. Venstre vil øke satsingen på geografisk opprinnelsesmerking og liberalisering av regelverket for foredling av mat på egen gård, for å stimulere større mangfold under forutsetning av at helsemessig matvaretrygghet opprettholdes. Lokal produksjon og omsetning av alkoholholdige drikkevarer bør tillates.

Venstre vil:
– Styrke matprogrammet slik at flere produsenter kan hente inntekten direkte i markedet.
– Oppheve alle produksjonsreguleringer dersom foredlingen skjer på egen gård, men
tilpasse regelverket slik at forbrukernes helse ivaretas.
– Tillate produsenter av alkoholholdige drikker å informere om produktene sine på egne
Internett-sider, slik Vinmonopolet i dag har adgang til.
– Tillate salg og servering av alkohol ved besøk i produksjonslokaler eller i tilknytning til
disse, også på søndager.

Bærekraftig matproduksjon
Venstre har som mål at 17 prosent av matproduksjonen og matforbruket i 2020 skal være økologisk. For varig fruktbarhet i jorda, nok og rent vann, dyrevern, naturmangfold og lokal mattrygghet er økologisk landbruk et viktig alternativ. Venstre vil styrke tilbudet og etterspørselen etter økologiske varer, og vil at det offentlige etterspør miljøvennlige varer og varer som er tilvirket med høye etiske og sosiale standarder. Jordvern er en forutsetning for fremtidig matproduksjon. Venstre vil derfor styrke jordvernet og sikre vern av produktiv matjord mot irreversible endringer.

Venstre vil:
– Gi momsfritak for økologisk mat.
– Gi økt jordbruksfradrag for bønder som driver eller legger om til økologisk
landbruksproduksjon.
– Forbedre tiltak til stimulering av drenering av landbruksjord.
– Ha strenge etiske retningslinjer for den bioteknologiske forskningen.
– Ha tydelige merkeordninger for mat som er genmodifisert ved bioteknologi.
– Sikre langsiktig og forutsigbar drift av genbankene.
– Legge til rette for økt grovfôrbasert matproduksjon og vri støtteordningen til grovfôr og
beite.
– Gjennomføre en tilpasning av antall individ i reinbestanden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**