Skrukkelisjoen - Hurdal

Politisk program
2023 – 2027

Hurdal Venstre

Her finner du Hurdal Venstres politiske program. Dette er valgprogrammet vårt og politikken vi i Hurdal Venstre går til valg på og vil jobbe for i Hurdal kommune i perioden 2023 – 2027.

Hovedmålsetting

Hurdal Venstre vil arbeide for å gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne i Hurdal.  Vi vil bidra til å skape et lokalsamfunn basert på respekt, livskvalitet og ansvar.  Næringsutvikling og utvikling av Hurdal sentrum vil være et hovedsatsingsområde i kommende valgperiode.  All utvikling og alle nye tiltak må være bærekraftige.

Det politiske flertallet i bygda har også i denne perioden samarbeidet godt.  Dette er avgjørende for å komme fram til gode løsninger og for å oppnå fortsatt utvikling og vekst i bygda.  Hurdal Venstre vil bygge videre på det gode samarbeidet for å lykkes med en god samfunnsutvikling til beste for Hurdals innbyggere.

Klima og miljø

Den største utfordringen verden har i dag, er å redusere forurensende utslipp som fører til vesentlige og økende miljøproblemer.  Utslippene må reduseres om vi skal klare å opprettholde dagens levestandard og bevare den naturen vi i dag har for framtidige generasjoner.  Dette er et felles ansvar.

FN`s 17 klimamål og nasjonale tiltak for å nå disse målene, er vedtatt av Stortinget. Hurdal kommune vedtok enstemming i 2014 og følge opp disse tiltakene.  For å nå disse målene vil vi blant annet:

 • la prinsippene for bærekraftig utvikling og sikring av biologisk mangfold være et overordnet mål for all virksomhet i kommunen
 • få på plass et målesystem for kommunens karbonutslipp og følge opp dette
 • jobbe for et enda bedre kollektivtilbud og få til et tilbud også i helgene
 • opprettholde miljøstasjonen i bygda
 • tilrettelegge og gi alle god tilgang til våre friluftsområder
 • bevare vannkvaliteten i Hurdalssjøen og sikre allmennheten tilgang til sjøen
 • redusere saltingen av fylkeskommunale og kommunale veger
 • ikke bygge ned matjord (unntatt tidligere vedtak i sentrumsplanen)
 • satse på solenergi på kommunale bygg og stimulere alle til tilsvarende satsing

Barnehage, skole og SFO

Barn og ungdom er framtida vår, og for Venstre er dette vårt viktigste satsingsområde.  Videre utbygging av Hurdal skole og kultursenter gir enestående muligheter for å skape en god og trygg skole med et godt læringsmiljø.

Venstre vil:

 • utvikle dagens skole i henhold til framtidige behov
 • legge vekt på psykisk helse og egenmestring
 • styrke konsentrasjonen om innholdet i skolen og fremme tiltak som skaper et godt læringsmiljø
 • gi et tilbud om sommerskole og annet aktivitetstilbud i skolens sommerferie
 • gi gode muligheter for videre- og etterutdanning til lærerne i bygda
 • fortsatt sørge for full barnehagedekning og plass til alle som vil i skolefritidsordningen

Helse, omsorg og velferd

Venstre vil bidra til et helsetilbud som forebygger helseproblemer og gi bygdas eldre god livskvalitet.    Gjennom forebyggende tiltak og tidlig innsats, vil vi gi bygdas innbyggere mulighet til en verdig alderdom i eget hjem.

Venstre vil:

 • opprette et aktivitetsråd for å fremme og samordne friluftsliv, idrett, folkehelse og lavterskel aktivitetstilbud
 • flytte den kommunale legevakten fra Eidsvoll til Jessheim
 • prioritere utbyggingen av sentrumsnære omsorgsboliger (boliger med tildelingsrett)
 • styrke det forebyggende helsetilbudet og særlig innenfor psykisk helse
 • fremme bruk av velferdsteknologi på alle nivåer i helsetjenesten
 • garantere enkeltrom til sykehjemspasienter
 • garantere fortsatt drift av kjøkkenet på helsetunet

Teknisk, næring og eiendom

Stadig nye og strengere reguleringer fra overordnede myndigheter gjør at kravene til vannforsyning, avløpsløsninger og renovasjon skjerpes.  Dette gjør at tjenestene blir dyrere for bygdas innbyggere.

Venstre vil:

 • arbeide aktivt for å finne løsninger som i størst mulig grad reduserer kostnadene for den enkelte innbygger
 • bidra til en raskest mulig utvikling av Hurdal sentrum slik at kostnadene kan deles på flere
 • tilby grundere og andre småbedrifter kontorfellesskap i ledige kommunale lokaler
 • legge til rette for landbruk, skogbruk og tradisjonell lokal næringsvirksomhet
 • fullføre hytteutbygging i de områdene som i henhold til kommuneplanen er avsatt til dette, men vi vil stille krav til en mest mulig bærekraftig utbygging

Kultur, idrett og fritid

Disse aktivitetene er limet i bygda og bidrar til å gjøre Hurdal til et godt sted å bo.  Det meste foregår på frivillig basis, og det er viktig at frivilligheten får gode rammevilkår også i årene framover.

Venstre vil:

 • legge forholdene best mulig til rette for frivillige lag og foreninger
 • opprettholde støtten minimum på dagens nivå
 • sørge for en årlig avsetning til framtidig anleggsutbygging
 • opprette et aktivitetsråd for å fremme og samordne friluftsliv, idrett, folkehelse og lavterskel aktivitetstilbud
 • opprettholde driften og støtten til ungdomsklubben
 • øke støtten til historielag og driften av bygdemuseet på Huldrehaugen

Resultater i perioden 2019 – 2023

Sammen med våre samarbeidspartnere i kommunestyret har vi inneværende periode oppnådd blant annet:

 • kommet godt i gang med videreutvikling og bygging i Hurdal sentrum
 • fullført utvidelsen av Hurdal skole og kultursenter
 • full barnehagedekning
 • plass til alle som ønsker det i skolefritidsordningen
 • etter forslag fra Venstre er det opprettet to utdanningsstillinger innenfor helse og omsorg
 • opprettholdt lokal miljøstasjon én uke hver vår og høst
 • opprettholdt et godt busstilbud til Eidsvoll Verk stasjon
 • sikret en stabil kommuneøkonomi
 • etter forslag fra Venstre er det avsatt et årlig beløp til et Grønt Næringsfond for å gi støtte til grønn næringsutvikling
 • foretatt en vesentlig utbedring av badeplassene i bygda
 • videreutviklet frivillighetssentralen med bl.a. BUA (gratis utlån av sportsutstyr)