Til innhold
Foto: Morten Skåningsrud

Venstre tar Hurdal framover

Hurdal Venstre

Hurdal Venstre vil arbeide for å gi et best mulig tjenestetilbud til innbyggerne i Hurdal. Vi vil bidra til å skape et lokalsamfunn basert på respekt, livskvalitet og ansvar. Næringsutvikling vil være et hovedsatsingsområde i kommende valgperiode. All utvikling og nye tiltak må være bærekraftig i forhold til målet om at vi skal være karbonnøytralt eller bedre i 2025.

Hurdal Venstre mener at også den siste kommunestyreperioden har vært preget av svært godt samarbeid mellom de politiske partiene. Dette er en arbeidsform vi ønsker å bygge videre på, og som vi mener er en forutsetning for å lykkes med en god samfunnsutvikling til det beste for Hurdals innbyggere.

 

Hurdal Venstre satser på

 • Bærekraftig utvikling

  Bærekraftig utvikling er en samfunnsutvikling som imøtekommer dagens behov uten å forringe mulighetene for kommende generasjoner til å få dekket sine. Det ble vedtatt av et enstemmig kommunestyre i 2014 at Hurdal innen 2025 skal bli et bærekraftig samfunn som er karbonnøytralt eller bedre, har økonomisk vekst og tilfører innbyggere og besøkende økt livskvalitet.

 • Skole og oppvekst

  Hurdal skole og kultursenter gir meget gode muligheter for en god og trygg skole kombinert med en styrking av aktivitetsmulighetene for alle innbyggerne i bygda.

 • Helsetilbud og Eldreomsorg

  Venstre vil bidra til et helsetilbud som forebygger helseproblemer, og gi bygdas eldre god livskvalitet. Vi vil styrke hjemmetjenesten gjennom tidlig innsats og gi eldre mulighet til å ha en verdig alderdom i eget hjem.

 • Næringsutvikling

  Utarbeidelse av sentrumsplan og kommunedelplan for Østgreina er viktige tiltak for tilrettelegging for den lokale næringsutviklingen. Hurdal Venstre vil bidra til at kommunen aktivt legger til rette for at kunnskapsmiljøer etablerer seg i bygda for å utvikle nye innovative næringer, gjerne gjennom et eget «Bærekraftakademi» for deling av kunnskap.

 • Miljø

  Hurdal er Akershus’ grønne lunge og Østlandets perle. Miljøet er viktigere å ta vare på enn noensinne. For at vi skal lykkes med miljøsatsingen i Hurdal må vi bevare særpreget til bygda vår.

 • Kommunestruktur

  Venstre vil bidra aktivt i det pålagte arbeidet med å utrede muligheter for ny kommunestruktur. Bygda og innbyggernes beste vil være vårt grunnlag for endelig valg av løsning. Det er viktig i en slik prosess å rådføre seg med innbyggerne gjennom innbyggerdialog og innbygger-undersøkelse. Venstre ønsker å se nøye på konsekvensene innenfor alternativene; å fortsette som egen kommune som i dag, en storkommune på Øvre Romerike, og eventuelt en mellomløsning med færre kommuner. Stortingets behandling og nabokommunenes standpunkt vil være av avgjørende betydning, og det er alt for tidlig å si noe om hva som er best for innbyggerne og hva som bør anbefales.

Våre folk