Barnefattigdommen er en skam!

Venstres Snorre Vikdal er meget kritisk til at Arbeiderpartiet forsøker å vri oppmerksomheten vekk fra den økte fattigdommen blant barn under det rødgrønne styret ved å spre usannheter om Venstres fattigdomstiltak. Venstre mener en omfordeling av barnetrygden og en økning i sosialhjelpssatsene er helt nødvendig dersom vi skal bekjempe fattigdom blant barn i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Eva Kristin Hansen fra AP eier frekkhetens nådegave når hun i Adressa 16/4 feilaktig påstår at Venstres barnefattigdomstiltak skal gå til å finansiere kutt i formueskatten. Lengre bort fra sannheten er det ikke mulig å komme.

I Venstre sitt alternative statsbudsjett for 2013 foreslo vi en omfordeling på 2,3 milliarder kr i forhold til de rødgrønne for å bekjempe fattigdom. Men nok en gang ble det avvist av AP, SV og SP. Det samme har dessverre skjedd i hele Hansens stortingstid fra 2005. Kristin Halvorsen fra SV sa i 2005 at det er en skam at vi har barn som lever i fattigdom i Norge og skulle fjerne den med et pennestrøk. Jens Stoltenberg brukte mye av den samme retorikken. Hva har skjedd siden 2005?

Det har blitt flere fattige barn i Norge under de rødgrønne. NAV slo fast i 2012 at det er mer enn 102 000 barn som lever i lavinntektsfamilier. I perioden fra 2008 til 2010 tilhørte 74 300 barn i Norge husholdninger som hadde vedvarende lav inntekt. Det er 6 500 flere enn da den rødgrønne regjeringen overtok makten i 2005. At dette får konsekvenser for barna er det ingen tvil om. Barn i fattige familier deltar i mindre grad enn andre barn i fritidsaktiviteter. De går sjeldnere i barnehager og SFO, og har oftere en dårligere helse og bosituasjon.

Forskning viser at lave sosialhjelpsatser gir flere langtidsbrukere, mens høyere sosialhjelpsatser får folk videre i livet. Derfor foreslo Venstre i vårt alternative budsjett, som en hovedsatsing for å bekjempe fattigdom i barnefamilier, å øke sosialhjelpssatsene med 20 prosent eller tilsvarende en økning på 1 095 kr pr mnd for en enslig sosialhjelpsmottaker. Videre vil vi at familier som tjener over 750 000 kr skal betale noen hundrelapper mer for barnehage og SFO. Disse pengene skal brukes til at familier med lav inntekt skal betale mindre i barnehager og SFO. I tillegg vil Venstre at vi som tjener godt skal få litt mindre i barnetrygd, mot at disse pengene går til lavinntektsfamilier. Av mange andre tiltak foreslo vi blant annet 100 millioner ekstra til psykisk helsevern i kommunene og en kraftig satsing på flere helsesøstre på skolene. Ingen av forslagene støttet AP, SV eller SP.

Det er uakseptabelt at vi med den store økningen i kjøpekraft for de fleste av oss ikke gjør alt vi kan for å begrense barnefattigdommen i Norge. Støtteordninger som er avgjørende for barns livsvilkår skal være rause, og viktige tiltak skal prioriteres. Eva Kristin Hansen hadde som meg sin ungdomstid på Kolstad, men ser ikke ut til å ha lært mye av den.

AP, SV og SP bør settes i skammekroken for sine tomme valgløfter og manglende satsing gjennom snart 8 år. Et sterkt Venstre i regjering vil ha som førsteprioritet å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og i barnefamilier.

Snorre Vikdal
Politisk nestleder Trondheim Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**