10 konkrete tiltak mot mobbing

I kommunestyrets møte 25.april ble det satt fokus på mobbing gjennom spørsmål fra SV om Harstads oppfølging av eget vedtatte Mobbemanifest fra 2011. Venstre har programfestet 10 tiltak mot mobbing, som vi aktivt vil arbeide for at bidrar til mindre mobbing blant skoleelever.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Fareskilt 142 Barn

Foto: Trygg Trafikk

1. 1000 nye helsesøstre
Elever med behov for noen å snakke med møter en lapp på en stengt dør: Helsesøster er tilgjengelig hele onsdag og halve torsdag. 7 av 10 helsesøstre i Norge sier de ikke har tid til å gjøre oppgavene sine. Det mobbeofre ofte trenger mest av alt er en åpen dør til en person som lytter og forstår.

2. Rektorutdanning
Det er skoleledelsens ansvar å bekjempe mobbing. Da er det viktig at rektor har inngående kjennskap til hvordan man skal behandle de vanskelige sakene. Vi skylder elevene å sørge for at den ansvarlige leder tar det ansvaret. Rektor og annen ledelse må få bedre opplæring i skoleledelse og å håndtere mobbing.

3. Mindre byråkrati for lærere
Flere mobbeofre har fortalt om den ene læreren som tok seg tid til å lytte og snakke, som forstod problemene og tok det på alvor. Dessverre er det få lærere som klarer å ta seg tid til dette. Lærernes skjemavelde må redusteres, så de får tid til å snakke med elevene sine.

4. Utvide lærerutdanningen
Grunnskolelærere har i dag en fire års høyskoleutdanning. Venstre ønsker å utvide den med et år, slik at det blir en fullverdig mastergrad. Da blir det også mer tid til praksis, så lærerne får bedre første møter med elevene og får en bedre opplæring i hvordan de kan håndtere vanskelige saker.

5. Styrke rettssikkerheten på Internett
Mye av mobbingen skjer i dag på Internett. Uflatterende bilder i ulike situasjoner kan spres og aldri slettes. Mye av dette er regelrette lovbrudd, som bilder av mindreårige lagt ut uten tillatelse. Her trengs det både bedre informasjon om lovverket og tiltak for å hjelpe til med å få elementer slettet.

6. Bevisstgjøring
Ofte kan mobberne ikke vite at de egentlig mobber og mobbeofrene vet ikke at de egentlig blir mobbet. Solide, velutviklede undervisningsopplegg på skolene som vier oppmerksomhet til problemstillingen gjør at det er lettere å be om hjelp og at andre tenker seg om to ganger før de sier noe dumt.

7. Løpende evaulering av arbeidsmiljø
Elever og lærere sitter på mye informasjon om hvordan arbeidsmiljøet på skolen er. Det er viktig å etablere veier hvor den informasjonen kan nå frem til skoleledelsen, slik at de kan holde oversikt og ta grep når det trengs. En løpende evaulering av arbeidsmiljøet trengs i en åpen og inkluderende skole.

8. Spesialpedagoger inn tidligere
Elever med stamming, dysleksi eller andre problemer som gjør at det er ekstra krevende på skolen, er ofte utsatt for mobbing. Her må spesialpedagoger inn tidligere, og arbeidet må gjøres mindre byråkratisk, og på den måten gi elever med spesielle behov får rask hjelp.

9. Kunnskapsbaserte mobbeprogram
Over hele verden utvikles systematiske metoder for å håndtere og forebygge mobbing. Forskning som viser hva som fungerer må lyttes til, og lærere i skolen må få anledning til å drive forsøk på løsninger i samarbeid med forskningsinstitusjoner.

10. Rådgiverteam i alle kommuner
Mobbeofre er en sammensatt gruppe, men de deler ofte et behov for informasjon om veien videre. Hverdagen kan ofte virke veldig låst. Et rådgiverteam i hver kommune med kompetanse innen spesialpedagogikk, psykologi og yrkesveiledning, kan være med på løse floker og vise at fremtiden egentlig ikke er så dyster.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**