Et fornuftig salg

Bystyrets vedtak om å selge Moland Helsehus, mener Venstre er et fornuftig vedtak sett i lys av kommunens økonomi, samt det store etterslepet på diverse kommunale bygg, innbefattet dette helsehuset.
Det som vi ikke synes noe om, er hvis dette medfører at Eydehavn legesenter flytter ut av området, sa Cathrine Høyesen Hall i bystyret i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er viktig at kommunen legger føringer for å bevare gode desentraliserte tilbud til befolkningen. Men for et privateid legesenter kan vi ikke gjøre annet enn å anmode om at de blir værende i området.
Det er bra for Eydehavn å ha legesenteret der, og det er bra for legesenteret å være på Eydehavn med tanke på at ca. 75% av pasientene bor i det som tidligere var Moland kommune.

Det er ikke bra at et privat legesenter i lang tid har betalt en husleie under gjeldende markedsleie. Derfor er det positivt at det nå forhandles om oppregulering av leien til gjengs pris, også med tanke på salgsprosessen.

Arendal dagsenter leier i 2 etasje på Helsehuset i forholdsvis nyoppussede lokaler. Hensikten med senteret er å øke brukernes livskvalitet og mestring av daglige gjøremål.
Tilbudene på senteret er mange og varierte; blant annet håndarbeid av forskjellig slag, baking, data, turgruppe samt egen gartnergruppe. Der er også en egen gruppe for de eldste med fokus på sosialt fellesskap.

I saksfremlegget står det at Arendal Dagsenters fremtid i Moland helsehus er under vurdering, uavhengig av om bygget blir solgt.

Det er visstnok uttrykt ønske fra enhet for psykisk helse og rus om en samlokalisering av tjenesten mellom Arendal Dagsenter og Treffstedet 3 etasje i et eget aktivitetshus.

Jeg mener det er av stor betydning at en avdeling av Arendal Dagsenter består i Eydehavn/Saltrød- området.
Det er til dels store levekårs- utfordringer nettopp i denne delen av kommunen. Dagsenteret er et lavterskeltilbud, og tilbudet bør være mest mulig tilgjengelig for brukergruppene.
Ensomhet og psykiske lidelser er en av samfunnets største sosiale utfordringer. Det er viktig at kommunen kan gi gode tilbud til sårbare grupper der de er, og at dette området får beholde tilbudet dagsenteret gir.

Cathrine Høyesen Hall stilte på vegne av Venstre forslag om at dagsenteret skal tilbys 10 års leiekontrakt i Moland helsehus, med ensidig rett for dagsenteret til å si opp avtalen. Dette ble det stort flertall for.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**