Gunnes vil gi mer til studentene

Bedre rammebetingelser for studentene gir også mer tilbake til samfunnet, mener stortingskandidat Jon Gunnes (V). Han vil ha elleve måneders studiefinansiering, flere studentboliger og legge til rette for at det blir mer attraktivt for studenter å få barn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


De tre tiltakene er bare noen av de mange tiltakene Venstre går til valg på for å bedre studentvelferden. Foruten økte bevilgninger til forskning og til bedre undervisningsfasiliteter, vil Venstre gjøre mer for at hverdagen som student får trygge og gode rammebetingelser. Det gir både mer kunnskap, og vil også gjøre det mer attraktivt for studenter å etablere familie, mener Gunnes.

Øke forskningsinnsatsen

Venstre vil øke den norske forskningsinnsatsen til tre prosent (BNP) innen 2020 og gi NTNU og høgskolemiljøene i Sør-Trøndelag solide grunnbevilgninger. Når HiST nå har fått bevilget penger til et lenge etterlengtet nybygg, er det Dragvoll-miljøenes tur neste gang. Venstre vil at humaniora og samfunnsfagene ved NTNU må gis tilstrekkelige fasiliteter til deres utdanningsvirksomhet, uavhengig av spørsmålet om sammenslåing av campus.

Flere studentboliger

Boligsituasjonen for studenter i Trondheim har vært prekær lenge, og det er foreløpig lite som tyder på at den vil bli lettere med en befolkningsvekst som langt overskrider tempoet i bygginga av nye boliger. Venstre vil bygge betraktelig flere studentboliger i Trondheim. I programmet har Venstre festet 2000 flere studentboliger årlig med et statlig tilskudd på 50%. Studentboligene bør bygges i nærheten av kollektivtraseer i tilknytning til lærestedene. I kombinasjon med billigere månedskort på buss, vil dette både redusere behovet for transport og gjøre hverdagen billigere og lettere for studentene i byen. Særlig mener Gunnes at nattilbudet bør kunne gjøres rimeligere gjennom periode- eller flerreisekort.

 Venstres stortingskandidat i Sør-Trøndelag, Jon Gunnes, skulle ønske flere studenter ville registrere seg som bosatt på studiestedet. - Jeg vil at studente skal bruke muligheten til å påvirke myndighetene aktivt for å få en bedre studiehverdag, sier han. Nå går han til valg på å kjempe studentenes sak på Stortinget.

Venstres stortingskandidat i Sør-Trøndelag, Jon Gunnes, skulle ønske flere studenter ville registrere seg som bosatt på studiestedet. – Jeg vil at studente skal bruke muligheten til å påvirke myndighetene aktivt for å få en bedre studiehverdag, sier han. Nå går han til valg på å kjempe studentenes sak på Stortinget.
Foto: Rune Kongsro

Bedre betingelser for barnefamiliene

Studietida er fleksibel og derfor et godt utgangspunkt for å stifte familie. Men slik de økonomiske støtteordningene er i dag, legges det opp til at folk får barn etter at de har etablert en yrkeskarriere. Det er samfunnsøkonomisk ulønnsomt i form av dyre fødselspermisjoner, men det er også vanskelig for foreldre som skal kombinere småbarnstilværelsen med hektiske arbeidsdager.

Derfor ønsker Venstre at det skal bli mer attraktivt for studenter å stifte familie. Venstre vil gjøre studieforholdene bedre gjennom et nasnjonalt løft for studentbarnehagene, og ved å innføre elleve måneders studiefinansiering, prisregulere den og gjøre den helårig for studenter med barn.

Ordningen med gradert sykestipend for studenter skal gjøres permanent, og alle studenter bør ha rett til å ha en fastlege på studiestedet i tillegg til hjemstedet. Venstre vil også ha forsikringsordninger som gjør at studenter har like stor trygghet som ansatte på sin utdanningsinsitutsjon, for eksempel yrkesskadeerstatning. Jon Gunnes vil også kjempe for Venstres programpunkt om at studentenes arbeidsmiljø skal lovbestemmes.

Like muligheter for alle

For Venstre har gratisprinsippet alltid vært en hjørnestein i utdanningspolitikken. Alle skal ha mulighet til å ta høyere utdanning uavhengig av inntekt og bakgrunn. Derfor vil partiet videreføre prinsippet om at ingen skal betale skolepenger ved statlige universiteter og høyskoler. Det gjelder også for utenlandske studenter.

Venstre vil også at det skal bli lettere å ta utdanning ved private insitusjoner. Studenter som velger privat høyere utdanning skal få en del av lånet til skolepenger omgjort til stipend. Dette gjelder særlig der tilsvarende utdanning ikke finnes på offentlige institusjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**