Venstres transportplan – Ringeriksbanen skal bygges raskest mulig

– Jeg er kjempeglad for at Buskerud Venstre har fått gjennomslag for flere av fanesakene våre i Venstres nasjonale transportplan som ble presentert i helgen. Venstres NTP slår fast at vi skal bygge Ringeriksbanen så raskt som overhodet mulig, med 1,2 mrd i bevilgninger fra 2014 og byggestart i 2018. Venstre vil dessuten prioritere trafikksikkerhet på de mest ulykkesutsatte strekningene og starte innhentingen av fylkesveietterslepet gjennom økte bevilgninger, sier Rebekka Borsch, stortingskandidat for Buskerud Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Stortingskandidat Rebekka Borsch

Stortingskandidat Rebekka Borsch
Foto: Tove Hofstad

– Norge trenger store investeringer for å sørge for gode transportløsninger de neste ti årene. Venstre vil sørge for at langsiktige og miljøvennlige løsninger for folk og næringsliv blir prioritert høyest og lanserer med dette den mest miljøvennlige transportplanen på Stortinget, utdyper Rebekka Borsch.

Venstre øker overføringene til transport for å sikre en moderne jernbane og fremtidsrettede kollektivsystemer i hele landet. Venstre foreslår å øke rammen på NTP med 25 mrd. kroner i løpet av planperioden (2,2 mrd. årlig i perioden 2014-2017 og 2,7 mrd. årlig i perioden 2018-2023).

Allerede i 1992 vedtok Stortinget bygging av Ringeriksbanen. Banen vil i seg selv forkorte reisetiden Oslo — Bergen med en time. I tillegg gir det økte muligheter til boliger og arbeidsplasser i en region som i dag ikke i tilstrekkelig grad har vært med på veksten rundt Oslo. Dette er viktig for å spre boliger og arbeidsplasser bedre. Venstre foreslår at Ringeriksbanen fremskyndes med midler til planlegging og oppstart i første periode, til sammen 1,2 mrd kroner fra 2014-2018, og 641 mill kr i 2019-2023 . Venstre organiserer utbygging av Ringeriksbanen som en del av InterCityprosjektet med mulighet for statlig regulering.

Blant tiltakene i transportplanen er dessuten:

Å øke investeringene i samferdselssektoren med 35 mrd. kroner, sammenlignet med regjeringens forslag, der 10 mrd. av disse skal dekkes inn med effektiviseringstiltak innenfor egne rammer.
Full InterCityutbygging med dobbeltspor til endestasjonene innen 2025 i ett sammenhengende prosjekt.
Å doble avgangene på Sørlandsbanen, Gjøvikbanen, Østfoldbanen, Dovrebanen, Vestfoldbanen og Kongsvingerbanen.
Igangsette bygging av Ringeriksbanen raskest mulig.
Prioritere trafikksikkerhet på de mest ulykkesutsatte strekningene.
Inkludere bruk av ekspressbåt som tiltak innenfor kollektivtransport i de 4 største byområdene (mellom by og nærmeste nabokommuner) i tildeling av midler fra henholdsvis Belønningsordning og Bymiljøpakker.
Starte innhentingen av fylkesveietterslepet gjennom økte bevilgninger.
Gjennomføre en omorganisering av jernbaneverket og opprette et eget selskap som skal gjennomføre utbyggingen av InterCityprosjektet, samt øke bruken av offentlig-privat samarbeid innenfor ansvarlige rammer.
Gjennomføre en betydelig reduksjon av planleggingstiden for samferdselsprosjekter, i første rekke med mål om å halvere tidsbruken. Venstre vil sørge for at langsiktige og miljøvennlige løsninger for folk og næringsliv blir prioritert høyest og lanserer med dette den mest miljøvennlige transportplanen på Stortinget.

Last ned Venstres alternative transportplan (pdf)

Venstres alternative transportplan.

Foto: –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**