Menneskerettigheter

Kampen for demokrati og menneskerettigheter står sentralt i en liberal utenrikspolitikk. Venstre vil at Norge bidrar til å styrke utviklingen av rettsstater som gir likhet for loven, garanterte rettigheter og alminnelig rettssikkerhet gjennom uavhengige domstoler.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Venstre vil arbeide for at også norske bedrifter ivaretar menneskerettighetshensyn og arbeidstakerrettigheter og at de viser større åpenhet om sin utenlandsvirksomhet.

Norge skal gå foran i FNs arbeid for menneskerettigheter, både ved å videreutvikle regelverket og ved å implementere menneskerettighetsavtalene nasjonalt. FNs menneskerettighetsråd fungerer fortsatt ikke godt nok. Rådet preges av land med liten respekt for menneskerettighetene og har ikke pådriverrollen som er nødvendig i det globale samfunnet.

Venstre vil:
•Supplere og på sikt erstatte FNs menneskerettighetsråd med en internasjonal menneskerettighetsdomstol etter modell fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD).
•Opprette en ny, selvstendig institusjon i Norge (Menneskerettighetskommisjonen) med et robust og uavhengig mandat.
•Styrke FNs menneskerettighetssystem ved å ratifisere tilleggsprotokoller som åpner for individklage, i første rekke tilleggsprotokollen til Konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter og Konvensjonen om barns rettigheter.
•Jobbe for å reformere EMD med mål om å korte ned saksbehandlingstiden, effektivisere og styrke ressurstilgangen.
•Støtte land som vil styrke lover og institusjoner for å sikre menneskerettigheter og utvikle demokratiet, og presse land som ikke viser vilje til dette.
•Støtte frivillige organisasjoner som fremmer menneskerettigheter og demokrati.
•Gjøre Norge til en pådriver for å utvikle det internasjonale menneskerettighetsapparatet til også å inkludere bedrifters ansvar for å respektere og ivareta menneskerettigheter.
•Støtte studenter som har blitt utvist på grunn av sitt arbeid for et mer demokratisk samfunn ved å opprette en prøveordning hvor studentene får mulighet til å komme til Norge og fullføre sin utdanning.
•Styrke FNs arbeid for kvinners rettigheter gjennom økt finansiell prioritering av UN Women.

Les også:
Liberale rettigheter
Likeverd og likestilling
Justis og beredskap
Mennesker på flukt
Utenlandsoperasjoner
Utviklingspolitikk

Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017.

Foto: Venstre / Dreamstime

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**