Etterlyste forutsigbarhet

I dialogmøte om samferdsel torsdag 22. august etterlyste kommunalsjef for samfunnsutvikling Arild Skogholt forutsigbarhet for kommunen i arbeidet med kommuneplanen. I dette fikk han støtte fra leder i Akershus Venstre Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Arild Skogholt

Foto: Åse Birgitte Skjærli

Ønsker større forutsigbarhet
-Det stilles strenge krav fra sentralt hold når Nes kommune skal rullere kommuneplanens arealdel. Spesielt er det lagt føringer i forhold til at bebyggelse skal ligge nær trafikknutepunkter, sa kommunalsjef for samfunnsutvikling Arild Skogholt torsdag kveld. -Dersom Nes kommune viser økt utbygging i tilknytning til Seterstøa og Bodung stasjoner vil vi få innsigelser fra Fylkesmannen, siden disse stasjonene er eller er i ferd med å bli lagt ned, fortsatte Skogholt.

Konsekvensen av NSBs valg av rutetabell gjennom Nes er med andre ord at lokalpolitikerne er fratatt flere muligheter i forbindelse med kommuneplanens arealdel som revideres i disse dager. Nes Venstre har lenge hatt ønske om å utvikle boligområder rundt eksisterende trafikknutepunkter for å styrke kundegrunnlaget, nå ser dette ut til å kunne møte motbør hos sentrale myndigheter. -Vi har forstått på NSB at de setter en radius rundt en stasjon og teller antall husstander innenfor sirkelen, dette utgjør det potensielle kundegrunnlaget, sier nestleder i Nes Venstre Åse Birgitte Skjærli, dette kom frem på et møte med Jernbaneverket og NSB på Lillestrøm og er bakgrunnen for at Nes Venstre har hatt ønske om å fortette rundt stasjonsområdene langs Kongsvingerbanen.

Nærhet til knutepunkt kontra jordvern
Med jordvern som et hett tema i sentraliseringsdebatten på Østlandet byr nedleggelse av stasjoner på ekstra utfordringer i kommuneplanen. Tilsvarende handler det om ønsket om gang- og sykkelavstand til de trafikknutepunktene som eksisterer, også for nye boliger. I forhold til jordvernet er det helt klart at ønsket om fortetning nær eksisterende trafikknutepunkter går på bekostning av god matjord. Et eksempel er for eksempel utbyggingen av Drognesjordet. Det at matjord benyttes gjør at sentrale myndigheter og Fylkesmannen stiller ekstra store krav til tetthet og utnyttelse av arealene. Hva gjør dette med det gode liv der elvene møtes?
Problemstillingen kommer raskt til å havne i fanget på kommunestyrepolitikerne i Nes, som er midt i rullering av kommuneplanen. Nes Venstre har tatt til orde for i det minste å sikre myke trafikanter en trygg kryssing av Glomma på veg til Årnes stasjon. -Statens Vegvesen har signalisert at de ønsker å starte et forprosjekt for å sikre myke trafikanters kryssing over Glomma, forteller Skjærli i dialogmøtet, men dette må inn i planene til Fylkeskommunen. Hun lurte på hvordan fylkespolitikerne i panelet stilte seg til det prosjektet.

Arealdel

Foto: kart

Plansamarbeid Oslo og Akershus
Akershus Venstres Solveig Schytz er leder i Hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus fylkeskommune. – Det kan ikke være sånn at kommunene planlegger utvikling i et område for så å oppleve at NSB endrer rutetilbudet to år etterpå, uttalte Schytz i torsdagens dialogmøte om samferdsel. Hun tok til orde for langt større forutsigbarhet for kommunene i planarbeid og understreket viktigheten av planarbeidet for å få gode og menneskevennlige løsninger, – også for transportsektoren. Jeg håper og tror at den nye samordna planen for areal og transport i Oslo og Akershus som nå er under utarbeiding vil gi større forutsigbarhet for planlegging både av boligområder, nærignsområder, kollektivtrafikk og veier. Det er viktig at både politikere i kommuner og fylker, og de andre aktørene slik som statens vegvesen, Jernbaneverket, NSB og Ruter er forplikta på og jobber ut fra den samme planen sa Schytz. Om Schyts får rett vil kanskje denne kommuneplanrulleringen i Nes være den siste som gjennomføres uten god forutsigbarhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**