Det beste er i midten

I forkant av et stortingsvalg er det vanlig at en rekke organisasjoner går grundig gjennom partienes stortingsvalgprogram. Venstre kommer svært godt fra vurderingene utført av et bredt spekter av organisasjoner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Framtiden i våre hender oppsummerer med at et grunnprinsipp for Venstre er «å ta vare på miljøet for kommende generasjoner. Venstre tar klimaendringer på alvor og anerkjenner FNs mål om å begrense temperaturstigningen til to grader. Partiet har en visjon om et fornybart samfunn hvor vi har faset ut den fossile industrien. Venstre vil at Norge skal bli et klimavennlig samfunn og vil komme dit blant annet ved å gjennomføre et grønt skatteskifte, legge til rette for klimavennlig forbruk og satse på nye klimavennlige næringer.» Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, SABIMA, uttaler at «Venstre har den klart mest konkrete politikken på kulturlandskap».

Best i Test

Foto: Venstre

Vi i Venstre er stolte over at Venstre klarer den krevende balansen det er å være god på nærings- og miljøpolitikk. Toppscore hos Abelia, NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, og IKT-Norge viser tydelig vår teknologioptimisme. Hovedorganisasjonen Virke plasserer Venstre øverst i kåring om verdiskaping, og sier at Venstres vil «satse på kunnskap, innovasjon og lønnsomhet uavhengig av næring i erkjennelse av at politikere ikke er de beste til å plukke vinnere. Partiet evner å kombinere en offensiv næringspolitikk med en god miljøprofil, og har tiltak som gjør at næringslivet i større grad stimuleres til å opptre i miljøets tjeneste.» NHO sier at «Venstre har i stor grad nærings- og arbeidslivsvennlig politikk, men er imot konsekvensutredning i Lofoten og Vesterålen.» De minuspoengene vi får fra NHO for vårt ønske om varig vern av LoVeSenja lever vi svært godt med! Slik vi ser det er vern av fiskeriressursene og naturen ikke bare et godt miljøtiltak, men så avgjort også et viktig næringspolitisk tiltak. Temperaturen i norsk økonomi er høy nok som den er, framtida ligger i fornybare energikilder og fiskeressursene kan vi høste av i uoverskuelig framtid om vi forvalter våre goder riktig.

Arne Ivar Mikalsen Trine Skei Grande

Foto: Lofoposten

Også Advokatforeningen utpeker Venstre til vinneren etter å ha sett på de ulike partienes standpunkt til ei rekke saker som foreninga mener er særlig viktige for et politisk parti å adressere. Dette gjelder saker som fri rettshjelp, glattcelleproblematikk og tilnærming til straffenivået. Dyrevernalliansen omtaler Venstres program som «en helhetlig politikk om dyrevern, kjøttkonsum og dyreetisk forbruk». Programmet vårt inneholder punkt om alt fra pelsdyroppdrett til dyr i landbruket og sirkusdyr. Vårt vedtak om at norsk pelsdyrnæring må avvikles er heilt på linje med vedtak gjort blant annet av Veterinærforeningen. Human-Etisk Forbund har stilt partiene spørsmål om tilhørig-ordninga (barn registreres automatisk som «tilhørig» til kirka hvis minst en av foreldrene er kirkemedlem) og gravferdsforvaltninga. Svarene fra partiene plasserer Venstre på tre-på-topp-lista til Human-Etisk Forbund.

Norsk psykologforening utpeker Venstre til testvinner etter sin gjennomgang av partiprogrammene. Vi får pluss for sterk vilje til å peke ut barn og unge som viktig målgruppe for forebyggende psykisk helsearbeid, fordi vi sier klart at skoleledelsen er nøkkelen til et godt psykososialt skolemiljø, fordi vi vil gjøre førstelinja til et viktig ledd i det forebyggende arbeidet, og fordi vi vil gi statstilskudd til kommunale psykologer og dermed sørge for at retten til et psykisk helsetjenestetilbud med høy kompetanse ikke blir et spørsmål om postadresse.

NOAS, Norsk organisasjon for asylsøkere, gir også høy score til Venstre basert på at vi ønsker en asylpraksis basert på FNs anbefalinger, at vi vil grunnlovsfeste retten til asyl og styrke asylsøkeres rettssikkerhet og fordi vi legger stor vekt på humanitetshensyn og hensynet til barnets beste. «Venstre har vært en tydelig kritiker av de rødgrønnes restriktive asylpolitikk, og tatt til orde for en mer human asylpolitisk kurs. Venstre har i flere år løftet fram omlegging av asylpolitikken i human retning som et viktig tema for partiet.»

Jeg er stolt og glad over å være stortingskandidat for Venstre. Best i test- scoren til Venstre sier sitt om bredden og grundigheta i arbeidet vi har lagt i partiprogrammet vårt. Mange målinger peker mot et regjeringsskifte. Det er stor forskjell på den politikken ei blå-blå regjering og den ei blå-grønn regjering vil føre. Venstres sosialliberale løsninger befinner seg midt på den politiske skalaen. Det beste er i midten.

Arne Ivar Mikalsen,
1.kandidat for Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**