Barn og unge

Barn og unge er vår viktigste ressurs. Prinsippet om barnets beste skal alltid være overordnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre mener den enkelte familie og forelder skal ha stor frihet til å finne løsninger som passer dem best. Men friheten må balanseres mot arbeid for likestilling og barnets behov for samvær og nærhet med både mor og far.

Det er viktig for Venstre å sikre at det offentlige lager gode ordninger for barn som har det vanskelig og at det legges til rette for en god barndom. Derfor er foreldrepermisjon, et godt barnevern, full barnehagedekning og en god skole sentrale elementer i Venstres barne- og familiepolitikk.

Venstre vil:

Dele dagens foreldrepermisjon i tre like store deler, der far og mor disponerer en tredjedel hver, og den siste tredjedelen kan fordeles fritt mellom foreldrene.
Gi far selvstendig rett til foreldrepenger, inkludert fedrekvoten.
Omfordele barnetrygden slik at de med lav inntekt får mer barnetrygd enn i dag på bekostning av de med høy inntekt.
Legge ned det regionale nivået av det statlige barnevernet, Bufetat, og overføre oppgaver og ansvar til den kommunale barnevernstjenesten der kommunene er store nok til å håndtere det.
Sikre full barnehagedekning, også for barn født etter 1. september, gjennom to årlige opptak.
Ha rekrutteringskampanjer og opptrappingsplaner for å sikre nok pedagogisk personell i barnehagen. Dette gjelder også knyttet til behov for nok samiskspråklig personell i samiske områder.
Ha som målsetting at 50 prosent av de ansatte i barnehager skal ha relevant utdanning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**